I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Międzyzdroje, 28-30 września 2007


ZDROWIE PUBLICZNE W DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

© Probl Hig Epidemiol 2007, 88(supl 2)


 
SESJA I: ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRACY1-18
Analiza częstości występowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych u rolników indywidualnych na terenie powiatu pyrzyckiego
Analysis of incidence of accidents at work and occupational diseases in farmers on terrain of administrative district Pyrzyce
 Rafał Ślósarek, Iga Sindrewicz
Choroby zawodowe narządu głosu u nauczycieli na terenie Szczecina w latach 2000-2005
Disases of vocal organ teacher’s in Szczecin in a pariod time 2000-2005
 Maria Mokrzycka
Ocena ostrych skutków narażenia na endotoksyny i glukany pracowników mających kontakt ze ściekami komunalnymi
Assessment of acute response to endotoxins and glucans exposure among workers exposed to communal sewage
 Marcin Cyprowski, Alina Buczyńska, Katarzyna Zielińska-Jankiewicz, Irena Szadkowska-Stańczyk
Ryzyko dla zdrowia pracowników wynikające z narażenia na czynniki biologiczne w przemyśle przetwórstwa mięsnego – produkcja mączki mięsno-kostnej
Health risk related to occupational exposure to biological agents in meat processing industry – meat and bone meal production
 Katarzyna Zielińska-Jankiewicz, Anna Kozajda, Irena Szadkowska-Stańczyk
Choroby zawodowe w woj. zachodniopomorskim w latach 2000-2006
Occupational diseases in West Pomeranian Province in the period 2000-2006
 Małgorzata Domagała-Dobrzycka, Paweł Zienkiewicz, Agnieszka Belcyr, Anna Dynia, Wioletta Czaja
Postępowanie w sprawie stwierdzania chorób zawodowych na przykładzie powiatu białogardzkiego
Proceeding in case of work-related illnesses with the use of Bialogard district’s example
 Izabela Strzałkowska
Narażenie pracowników leśnych na drgania działające na organizm ludzki przez kończyny górne w oparciu o pomiary prowadzone przez PSSE w Myśliborzu
Forest workers exposure to vibration caused by the kind of labour they do, based on the research and data made by Poviat Sanitary-Epidemiological Station in Myślibórz
 Joanna Gąsior, Julian Witkowski
Uciążliwość akustyczna na stanowisku pracy nauczyciela
Arduousness on position of teacher acoustic
 Marianna Łukaszewicz, Julian Witkowski
Stosowanie indywidualnych ochron słuchu wśród pracowników narażonych na hałas
Using the personal hearing protection among the employees threatened with noise
 Kamila Gęs, Małgorzata Domagała-Dobrzycka, Anna Dynia, Ewa Bożena Marcinkowska
Przewlekłe zatrucia disiarczkiem węgla w powiecie szczecińskim w latach 2000-2005 – odległe skutki narażenia na disiarczek węgla byłych pracowników Wiskord S.A.
Chronic intoxications with carbon disulfide in the west pomerania a period time 2000-2005 – their sequels in Wiskord’s workers
 Hanna Pawlak
Zagrożenia dla zdrowia pracowników archiwów i bibliotek związane z obecnością czynników biologicznych w środowisku pracy
Health risk in archive and library workers related to biological agents in work environment
 Katarzyna Zielińska-Jankiewicz, Anna Kozajda, Irena Szadkowska-Stańczyk
Ryzyko zawodowe związane ekspozycją na czynniki biologiczne w służbie zdrowia
Occupational risk related to exposure to biological agents in health service
 Katarzyna Zielińska-Jankiewicz, Anna Kozajda, Irena Szadkowska-Stańczyk
Monitorowanie ekspozycji zawodowej na pyły w różnych działach gospodarki w Polsce – podstawa racjonalnego zarządzania warunkami pracy
The monitoring of occupational exposure to dust in different sectors of Polish national economy – the basis of working conditions management
 Irena Szadkowska-Stańczyk, Stella Bujak, Grażyna Stroszejn-Mrowca
Występowanie chorób zawodowych na terenie powiatu choszczeńskiego w latach 1972–2005
The occurrence of occupational diseases in Choszczno region between 1972-2005
 Elżbieta Jamroży
Ocena narażenia na pył przy pracach spawalniczych w zespole elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie k/Gryfina
Assessment of the exposure to dust during welding works at the complex of power stations Dolna Odra in Nowe Czarnowo near Gryfino
 Wioletta Rożko
Narażenie na pyły w zakładach drzewnych
Risk on dusts in wood institutions
 Marzena Smolarek, Julian Witkowski
 
SESJA II: WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ŻYWIENIA19-26
Badanie spożycia nabiału przez młodzież licealną
High school youth consumption of dairy products research
 Julia Kuchciak, Małgorzata Domagała-Dobrzycka, Bożena Ewa Marcinkowska
Zanieczyszczenie żywności toksynami grzybów pleśniowych na obszarze woj. śląskiego i zachodniopomorskiego
Contamination of the food with toxins of the mould in Silesian and Westpomeranian Voivodeship
 Tadeusz Sadowski, Paweł Zienkiewicz, Zbigniew Świderek, Mirosława Herasymowicz-Bąk, Anna Głogowska-Gruszka
System HACCP gwarancją bezpiecznej żywności
Hazard analysis critical control points as a guarantee food safety
 Iwona Skrobot-Rosiak
Znaczenie odżywiania w profilaktyce chorób nowotworowych
Meaning of nutrition in preventive maintenance of tumor disease
 Bernadetta Rekowska
Przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia wśród młodzieży III klas gimnazjum
Warn rules of regular nourishment in the midst of youth third class gymnasium
 Janina Trzcińska, Julian Witkowski
Zwyczaje żywieniowe młodzieży na przykładzie populacji uczniów klasy III szkoły średniej
Nutrition habits in the youth population of 3rd year of secondary school
 Anna Bukowska
Sposób żywienia i stan odżywiania dzieci w szkołach gimnazjalnych
Way of nourishment and conditions of gimnasium children’s nourishment
 Monika Żolińska
Stan sanitarno-higieniczny zakładów żywienia zbiorowego w aspekcie wdrażania GHP, GMP i kontroli wewnętrznej na terenie powiatu gryfickiego w latach 2000-2005
Sanitation and hygiene state of mass catering establishment considering implementation of GHP, GMP and internal inspection in Gryfice district area in year 2000-2005
 Beata Soja, Dorota Musialik, Bernarda Nawara
 
SESJA III: ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY – ZAGROŻENIA, PROFILAKTYKA27-40
Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania
Health affecting behaviour of high school pupils and its chosen determiners
 Jolanta Świderska-Kopacz
Wady postawy u dzieci
Faulty posture of children
 Hanna Domagalska
Problem wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej woj. zachodniopomorskiego w latach szkolnych 2002/2003 – 2005/2006
The problem of posture impediments children and young people in the West Pomerania between 2002/2003 – 2005/2006
 Ewa Strojecka
Realizacja projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” w Gimnazjum nr 23 w Szczecinie
Implementation of the project ‘’School Promoting Health’’ in the Gymnasium No 23 in Szczecin
 Mirosława Sędłak
Palenie papierosów w środowisku młodzieży gimnazjalnej
Smoking cigarettes among the young from the grammar school society
 Ewa Popielnicka, Julian Witkowski
Problem spożywania alkoholu przez dorastającą młodzież na przykładzie wybranej grupy szkolnej
The problem of alcohol consumption among young people like a select school group
 Aleksandra Lechmańska
Realizacja programu „Trzymaj formę” jako istotny element profilaktyki otyłości wśród gimnazjalistów oraz uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w woj. zachodniopomorskim w roku 2006-2007
Realization of “Keep your form” – program as an essential element of obesity prevention among grammar school students and students from primary schools in West Pomeranian Region in 2006-2007
 Renata Opiela, Dąbrówka Załuska, Ewelina Wołoszyk
Badanie zależności między zaangażowaniem w pracę na komputerze, a rozwojem fizycznym młodzieży w wieku 13-16 lat
The relationship connection between use a computer and a physical development young people in age 13-16
 Ewa Białkowska
Środowisko przedszkolne jako źródło narażenia dzieci na alergeny i czynniki biologiczne
Day-care centers as sources of children exposure to indoor allergens and biological agents
 Alina Buczyńska, Marcin Cyprowski, Irena Szadkowska-Stańczyk
Styl życia dzieci i młodzieży wiejskiej z nadwaga i otyłością
Lifestyle of rural population of children and young people with overweight and obesity
 Katarzyna Sygit
Zwyczaje żywieniowe a nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży
Dietary habits, overweight and obesity with children and young people
 Katarzyna Sygit
Sytuacja socjobytowa, rodzina a występowanie nadwagi i otyłości u młodzieży wiejskiej
Welfare situation, family, and the occurrence of overweight and obesity with rural population young people
 Katarzyna Sygit
Ocena poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży ponadgimnazjalnej powiatu gryfickiego
Assessment of knowledge about HIV/AIDS among the junior high postgraduates of gryfickie administrative district
 Agnieszka Hamulczyk, Bernarda Nawara
Ocena wpływu rehabilitacji na poprawę jakości życia dzieci i młodzieży z wadami słuchu
Rehabilitation influence on improvement of quality of life children and young people with hearing impairment
 Ewa Krażewska
 
SESJA IV: CHOROBY ZAKAŹNE. PROFILAKTYKA41-47
Ocena wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat antykoncepcji w kierunku zakażeń HIV
Pupil’s knowledge of contraception as a risk of HIV infection
 Irena Gąsiorowska
Działalność punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV/AIDS w Koszalinie jako element profilaktyki zakażenia wirusem HIV i zachorowań na AIDS w woj. koszalińskim i zachodniopomorskim w latach 1997-2006
The functioning of the HIV/AIDS diagnosis and consultancy centre in Koszalin as part of the HIV/AIDS prophylaxis in Koszalin and West Pomerania in the years 1997-2006
 Elżbieta Galińska-Gruchała, Elżbieta Grońska
10-lecie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Szczecinie
The tenth anniversary of the activity of the Consultation and Diagnosis Centre in Szczecin
 Renata Opiela, Renata Stołecka
Analiza zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A i B w powiecie szczecineckim w ostatnim dziesięcioleciu
This study deals with analysis of hepatitis A and B cases in Szczecinek county in the last decade
 Dorota Łosińska
Szczepienia dobrodziejstwem ludzkości
Vaccines – humanities’ prosperity
 Jacek Ekk-Czerniakowski
Zachorowania na świnkę w powiecie myśliborskim w latach 1999-2004 w aspekcie szczepień ochronnych
The measles of Mysliborz administrative district between the years of 1999 and 2004 in aspecs of vaccinations
 Maria Soluch, Julian Witkowski
Szczepienia przeciw śwince jako profilaktyka zachorowań na nagminne zapalenie przyusznic (świnkę) na terenie Koszalina i powiatu koszalińskiego w latach 2000-2006
Mumps vaccination and prevention in Koszalin and the Koszalin area from 2000 to 2006
 Elżbieta Galińska-Gruchała, Dorota Wiśniewska
 
SESJA V: VARIA48-57
Aktywność fizyczna a sprawność ruchowa osób w podeszłym wieku
Physical exercise influence on elderly people’s fitness efficiency
 Dorota Skierska, Julian Witkowski
Aktywność ruchowa podopiecznych Dziennego Domu Opieki Społecznej nr 2 przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie
A physical activity by the residents of the Daily Social Helps House No 2, 40 Potulicka Street, Szczecin
 Jolanta Dziembaj
Wdrożenie systemu jakości szansą na sukces firmy
Implementation of quality system as a chance of company success
 Jacek Paczewski
Dostosowanie systemu zarządzania w oddziale laboratoryjnym PSSE w Gryficach do NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Fitting of management system in laboratory District Sanitation and Public Health Station in Gryfice for norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 Joanna Poździk, Bernarda Nawara
Rola motywowania w modyfikacji zachowań pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych
The motivating factors behind the change in sanitary inspection emplayees behaviour
 Elżbieta Jamroży
Zagrożenie nikotynizmem wśród pracowników służby zdrowia na przykładzie wybranej grupy zawodowej
Nicotinism risik to health service’s workers like a select group careers
 Urszula Zielińska
Wpływ kwasu kawowego na aktywność związków polifenolowych w stosunku do komórek nowotworowych HL-60/VINC o oporności wielolekowej związanej z nadaaktywnością P-glikoproteiny
Influence of coffee acid on activity of polyphenolic compounds in regard to tumorous cells HL-60/VINC multi drug resistance connected with overactivity of P-glicoprotein
 Danuta Adamko
Ocena wpływu rehabilitacji na sprawność osób z upośledzeniem umysłowym
Rehabilitation influence on efficiency people’s with mental retardation
 Jolanta Załęska
Ocena wpływu czynników ryzyka na zapobieganie występowaniu udarów mózgu
Assessment of risk factors influence for occurrence apoplexy prevention
 Bożena Ewa Marcinkowska
Rola promocji zdrowia w profilaktyce raka szyjki macicy
The role of health promotion in cervical cancer prevention
 Katarzyna Nowak, Marta Wrona
 
SESJA VI: ŚRODOWISKOWE ZAGROŻENIA ZDROWIA58-66
Mikrobiologiczna analiza powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych wybranych zakładów przemysłowych
Microbiological analysis of air in production rooms of the chosen industrial plants
 Izabela Poniżnik, Anna Najmrodzka
Zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia metalami na terenie miasta Szczecina
The metal’s contamination of the water allocated for consumption in area of Szczecin
 Mirosława Herasymowicz-Bąk, Kazimierz Brzeski
Zanieczyszczenia wody do picia metalami ciężkimi w rejonie oddziaływania kopalni ropy i gazu w Dębnie oraz zagrożenia zdrowotne dla ludzi
Drinking water polluted by the heavy metal fractions, in the area of gas and oil sources in Debno Lubuskie
 Irena Ostry, Julian Witkowski
Ocena jakości wody podawanej do wodociągów zaopatrujących w wodę do spożycia przez ludzi na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2004-2006
Estimate of quality of water served for the water-supply systems with water destined for consumption by humans in the area of Stargard in district of 2004-2006
 Anna Bułacińska-Sokołowska, Karina Kubiak
Analiza stanu środowiska wybranych rzek regionu środkowopomorskiego
Environmental analysis of the chosen rivers in the Middle Pomerania Voivodeship
 Natasza Goliszewska-Hamulewicz
Ocena jakości wody produkowanej przez wodociągi woj. zachodniopomorskiego w zależności od ich wielkości
The evaluation of the water quality produced by West Pomerania Voivodeship water-supplies according to their size
 Ryszard Kolmer, Małgorzata Wołkowska
Bakteriologiczne wskaźniki jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
The bacteriological rate referring to the quality of drinking water for people
 Anna Prociak, Katarzyna Kapcewicz, Bernarda Nawara, Aleksandra Piotrowska, Zenon Seweryn
Kształcenie z zakresu zdrowia publicznego w Polsce w latach 2001-2006
Education in the field of public health in Poland over the period of 2001-2006
 Iwona Bojar, Leszek Wdowiak, Adrianna Pawełczak-Barszczowska
Zainteresowanie młodzieży studiami z zakresu zdrowia publicznego w Polsce w latach 2001-2006
Interest of young people in public health studies in Poland over the period of 2001-2006
 Iwona Bojar, Leszek Wdowiak, Adrianna Pawełczak-Barszczowska