ISSN 1895-4316
wtorek, 20.08.2019
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2005, 86(1): 1-10pl

Polityka zdrowotna w krajach Europy, Unii Europejskiej i w Polsce


Paweł Goryński, Bogdan Wojtyniak

Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Streszczenie
Rosnące gwałtownie w końcu lat siedemdziesiątych i w początku osiemdziesiątych wydatki na zdrowie we wszystkich krajach świata były przyczyną dyskusji dotyczących zmian strategii globalnej dotyczącej poprawy zdrowia społeczeństw. Ważną rolę odegrała tu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadzając "Program Zdrowie dla Wszystkich" a po roku 2000 program "Zdrowie w 21 wieku".
Kraje Unii Europejskiej w początkowym okresie istnienia wspólnoty pozostawiały sprawy zdrowia ludności krajów członkowskich w ich wewnętrznych kompetencjach. Później na mocy układów zawartych w Maastricht i Amsterdamie sprawy zdrowia publicznego stały się w większym stopniu przedmiotem wspólnej polityki. Znalazło to swój wyraz w stworzeniu w roku 2000 Programu Zdrowia Publicznego. Program ten jest ukierunkowany przede wszystkim na tworzenie narzędzi służących do zmniejszenia rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób, które często mają swoje korzenie w indywidualnych zachowaniach zdrowotnych.
Aktualne priorytety polityki zdrowotnej Unii były sformułowane w roku 2004 przez Davida Byrne, ustępującego Komisarza UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów. Podkreślił on, że w krajach UE wydatki na technologie lecznicze stale wzrastają i to w sytuacji, gdy nowe metody nie zawsze są weryfikowane w aspekcie relacji koszt-efekt. Równocześnie wiadomo, że zmiany stylu życia mogą zwiększyć przeciętne dalsze trwanie życia. Wiadomo też, że zwiększenie długości życia o 10% może generować wzrost PKB o 0,35%.
Tendencje polityki zdrowotnej w UE powinny być wskazówką dla polityki zdrowotnej w Polsce zwłaszcza po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Jesteśmy obecnie w okresie, gdy nowelizowany jest Narodowy Program Zdrowia, kończący się w aktualnej wersji w 2005 r. Równolegle przygotowywany jest Narodowy Plan Rozwoju odpowiadający wyzwaniom "Strategii Lizbońskiej". Dlatego polityka zdrowotna Polski powinna być klarownie określona i musi równocześnie otrzymać w najbliższym czasie odpowiednie narzędzia dla jej realizacji. Jednym z takich narzędzi powinien być znowelizowany Narodowy Program Zdrowia ze zrozumiałymi, uzasadnionymi i akceptowanymi przez społeczeństwo celami i harmonogramem.

Słowa kluczowe:  polityka zdrowotna, Unia Europejska, priorytety zdrowotne