ISSN 1895-4316
wtorek, 24.04.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 341-347pl

Porównanie wybranych elementów stylu życia uczniów w wieku 12 lat z Warszawy i Zamościa. Część I - skład ciała i sposób żywienia


Anna Głębocka, Anna Kęska

Zakład Biochemii i Biologii, Katedra Nauk Biomedycznych, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Podobnie, jak w innych krajach również w Polsce obserwuje się wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest nieprawidłowy sposób żywienia nastolatków.
Cel. Porównanie składu ciała oraz sposobu żywienia uczniów klas 6 szkoły podstawowej z Warszawy i Zamościa.
Materiały i metody. W badaniu wzięło udział 178 uczniów (92 dziewcząt i 86 chłopców) w wieku 11-13 lat. Wśród badanych szóstoklasistów 85 (48%) pochodziło z Warszawy, zaś 93 (52%) z Zamościa. Skład ciała nastolatków oceniono metodą bioelektrycznej impedancji, a sposób żywienia uczniów na podstawie przeprowadzonej ankiety.
Wyniki. Częstość występowania nadwagi w badanej populacji szóstoklasistów wynosiła wśród dziewcząt 18%, wśród chłopców 13%; wartości BMI świadczące o otyłości stwierdzono u 12% dziewcząt i 11% chłopców. Wykazano, że udział tkanki tłuszczowej w składzie ciała dziewcząt był o ok. 4% wyższy niż u chłopców. Nie stwierdzono istotnych różnic w parametrach antropometrycznych oraz sposobie żywienia uczniów ze szkół warszawskich i zamojskich.
Wnioski. Miejsce zamieszkania (duże vs. małe miasto) nie było czynnikiem istotnie determinującym skład ciała oraz nawyki żywieniowe nastolatków. Wysoka częstość występowania nadwagi i otyłości wśród 12-letnich uczniów wskazuje na potrzebę prowadzenia skuteczniejszych działań w zakresie promowania zdrowego żywienia w tej grupie.

Słowa kluczowe:  stan odżywienia, skład ciała, miejsce zamieszkania, uczniowie, nawyki żywieniowe