ISSN 1895-4316
poniedziałek, 25.06.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 371-376en

Stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy u pacjentów z udarem, z zaburzeniami i bez zaburzeń w metabolizmie węglowodanów, w północno-wschodniej części Polski


Agnieszka Adamska 1/, Anna Maksymowicz 2/, Luiza Oleksiewicz 2/, Elżbieta Otziomek 1/, Danuta Lipińska 1/, Maria Górska 1/, Wiesław Drozdowski 3/

1/ Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2/ Student´s Research Group, Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3/ Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Wprowadzenie. Plejotropowe działanie witaminy D w organizmie człowieka obejmuje kontrolę wielu procesów fizjologicznych i patofizjologicznych. Jednym z nich jest ochrona komórek nerwowych podczas udaru, jak również kontrola metaboliczna i udział w patogenezie cukrzycy typu 2. Stężenie w surowicy krwi 25-hydroksywitaminy D (25(OH)D) poniżej 20 ng/ml wskazuje na niedobór witaminy D, co jest powszechne w Polsce.
Cel. Ocena stężenia 25-hydroksywitaminy D w surowicy krwi, w czasie ostrego udaru niedokrwiennego mózgu, u pacjentów z zaburzeniami i bez zaburzeń w metabolizmie węglowodanów.
Materiały i metody. Badaniami objęto 59 pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu hospitalizowanych w Klinice Neurologii w 2012 r. (36 z zaburzeniami w metabolizmie węglowodanów i 23 bez cukrzycy i stanu przedcukrzycowego) oraz 10 osób, jako grupa kontrolna. U pacjentów przeprowadzono badanie kliniczne oraz pobrano krew celem oceny stężenia w surowicy: 25(OH)D, glukozy na czczo, HbA1c, lipidów, kreatyniny, wapnia i fosforu.
Wyniki. Średni wiek pacjentów wyniósł 66,1 lat. Średnie stężenie 25(OH)D w całej grupie badanej było bardzo niskie (8,1±6,8 ng/ml); w grupie kontrolnej: 7,1±6,7 ng/ml; średnie stężenie u pacjentów z udarem i z zaburzeniami w metabolizmie węglowodanów wynosiło 8,6±6,1 ng/ml, a u pacjentów bez zaburzeń w metabolizmie węglowodanów 7,2±7,7 ng/ml. Nie zaobserwowano istotnej różnicy w stężeniu 25(OH)D pomiędzy badanymi grupami (p=0,43). W całej badanej grupie u co drugiego badanego stężenie wapnia w surowicy było poniżej normy.
Wnioski. U pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu stężenie 25(OH)D jest bardzo niskie, zarówno u chorych z zaburzeniami w metabolizmie węglowodanów, jak i bez. W związku z tym należy prowadzić suplementację witaminą D w tej grupie pacjentów.

Słowa kluczowe:  witamina D, udar, cukrzyca