ISSN 1895-4316
wtorek, 24.04.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 377-381en

Postawy studentów medycyny wobec osób bezdomnych


Elżbieta Krajewska-Kułak 1/, Agnieszka Kułak-Bejda 2/, Cecylia Łukaszuk 1/, Andrzej Guzowski 1/, Mateusz Cybulski 1/, Bogusław Stelcer 3,4/, Marek Jasinski 5/, Wojciech Kułak 6/

1/ Department of Integrated Medical Care, Medical University of Białystok, Poland
2/ Medical University of Białystok, Poland
3/ Department of Clinical Psychology, Poznan University of Medical Sciences, Poland
4/ Albert Schweitzer Society in Poznan, Poland
5/ Non-State Higher Pedagogical School in Bialystok, Poland
6/ Department of Pediatric Rehabilitation, Medical University of Białystok, Poland

Streszczenie
Wprowadzenie. W Polsce problem bezdomności był ignorowany i wyciszany aż do 1989 r. ze względu na socjalizm. Zjawisko bezdomności szybko urosło do problemu społecznego i stało się przedmiotem aktywnej polityki społecznej państwa.
Cel. Ocena postaw studentów medycyny wobec osób niepełnosprawnych.
Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 420, losowo wybranych studentów medycyny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Polska). Kwestionariusz postaw pracowników służby zdrowia wobec osób niepełnosprawnych (HPATHI - The Health Professional Attitudes Toward the Homeless Inventory) został wysłany do studentów medycyny. Kwestionariusz ocenia postawy, zainteresowanie i zaufanie w 5-stopniowej skali Likerta.
Wyniki. E-maile zostały wysłane do 450 osób; odpowiedziało 420 studentów; ogólny odsetek odpowiedzi wyniósł 93,3%. Zdaniem większości respondentów (68,6%) bezdomny zbiera złom i żebrze (54,4%). Prawie 40% studentów twierdziło, że bezdomni mają dostęp do opieki medycznej. Postawy studentów wobec osób bezdomnych były na ogół pozytywne. W podskali postaw, studenci medycyny udzieli 3/9 negatywnych odpowiedzi, w podskali zainteresowanie 2/5 negatywnych odpowiedzi, a podskali zaufanie 3/5 negatywnych odpowiedzi.
Wnioski. W ankietach, opinie respondentów na temat bezdomności były zróżnicowane. Badanie to wykazało różnice w postawach, zainteresowaniu i zaufaniu wśród studentów medycyny.

Słowa kluczowe:  osoby bezdomne, studenci medycyny, postawy