ISSN 1895-4316
wtorek, 24.04.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 382-387pl

Występowanie aflatoksyn i ochratoksyny A w wybranych kaszach pochodzących z rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego


Marta Buczkowska 1/, Anna Głogowska-Gruszka 1/, Tadeusz Sadowski 1/, Joanna Domagalska 2/

1/ Zakład Higieny Komunalnej i Nadzoru Sanitarnego, Katedra Toksykologii i Uzależnień, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2/ doktorantka, Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, Katedra Toksykologii i Uzależnień, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie
Wprowadzenie. Ze względu na znaczną ilość spożywanych produktów zbożowych niezwykle ważne staje się regularne ich kontrolowanie. Jednym z ważniejszych wskaźników jakości ziarna zbóż i produktów zbożowych jest zawartość w nich mykotoksyn.
Cel. Określenie zawartości sumy aflatoksyn i ochratoksyny A w różnych rodzajach kasz (pochodzących od różnych producentów) znajdujących się w obrocie handlowym na terenie woj. śląskiego w 2015 r.
Materiały i metody. Materiał do badań stanowiły kasze (n=20) pochodzące z polskiego rolnictwa konwencjonalnego (n=11) i ekologicznego (n=9) zakupione w sieciach handlu detalicznego. Zawartość mykotoksyn badano za pomocą metody immunoenzymatycznej ELISA. Odczytu gęstości próbek dokonano przy użyciu czytnika mikropłytkowego Mindray MR-96A, przy długości fali λ=450 nm. Uzyskane wyniki opracowano w programie Statistica 12.0.
Wyniki. Obecność aflatoksyn stwierdzono we wszystkich analizowanych produktach. Ich zawartość wahała się w granicach 2,14-6,05 μg/kg dla kasz konwencjonalnych oraz 1,85-6,46 μg/kg dla kasz ekologicznych. W większości badanych produktów zbożowych występowała również ochratoksyna A; zawartość tej mykotoksyny w kaszach konwencjonalnych mieściła się w granicach 1,25-3,76 μg/kg, a w grupie kasz ekologicznych 2,05-12,09 μg/kg. Dopuszczalny poziom aflatoksyn został przekroczony w 3 produktach, natomiast ochratoksyny A w 11 próbkach.
Wnioski. Poziom zanieczyszczenia mykotoksynami kasz znajdujących się w obrocie handlowym w woj. śląskim w 2015 r. był stosunkowo wysoki. Różnice między średnim poziomem zanieczyszczeń aflatoksynami oraz ochratoksyną A dla kasz konwencjonalnych i ekologicznych nie były istotne statystycznie. Wzrost zanieczyszczenia prób aflatoksynami korelował ze wzrostem zanieczyszczenia ochratoksyną A, co stanowi przesłankę do dalszych badań w kontekście synergizmu działania toksycznego tych związków.

Słowa kluczowe:  mykotoksyny, aflatoksyny, ochratoksyna A, kasze konwencjonalne, kasze ekologiczne