ISSN 1895-4316
poniedziałek, 25.06.2018
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2018, 99(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2016, 97(4): 388-390pl

Jakość wody czerpanej z Zatoki Perskiej po uzdatnieniu w polowej stacji uzdatniania i odsalania wody


Roman Łakomy 1/, Jerzy Bertrandt 1/, Anna Kłos 1/, Michał Łyskowicz 2/

1/ Zakład Higieny i Fizjologii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
2/ AIDPOL, Warszawa

Streszczenie
Wprowadzenie. Woda jest niezbędna do życia. Paradoksem jest jednak to, że może brakować wody do picia, tam gdzie są jej niezmierzone ilości, czyli wody mórz i oceanów. Jest to jednak woda słona. Wtedy przydatne mogą być stacje uzdatniania i odsalania wody.
Cel. Oznaczenie i ocena parametrów fizykochemicznych wody surowej pobieranej z Zatoki Perskiej i po jej uzdatnieniu i odsoleniu.
Materiały i metody. Materiał do badań stanowiły próbki wody surowej pobranej z Zatoki Perskiej w okolicach Dubaju oraz wody po uzdatnieniu i odsoleniu. Oznaczenia wykonywano spektrofotometrycznie z użyciem aparatu Drell-4000 firmy HACH. Do oznaczania mętności wykorzystywano mętnościomierz 2100 NIS firmy HACH; twardość, chlorki i utlenialność oznaczono metodą miareczkową.
Wyniki. Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń w wodzie surowej słonej dla żelaza, mętności i amoniaku. Potwierdzono skuteczność odsalania przenośnego zestawu do uzdatniania i odsalania wody.
Wnioski. Zastosowane metody i techniki odsalania wody pochodzącej z Zatoki Perskiej mogą być wykorzystywane jako mobilne stacje uzdatniania i odsalania wody.

Słowa kluczowe:  woda, parametry fizykochemiczne, oczyszczanie, demineralizacja