ISSN 1895-4316
wtorek, 25.06.2019
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(3): 252-258en

Charakterystyka biernych form spędzania wolnego czasu wśród krakowskiej młodzieży


Agata Skop-Lewandowska 1/, Elżbieta Sochacka-Tatara 2/, Joanna Zając 1/

1/ Chair of Hygiene and Dietetics, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
2/ Epidemiology and Preventive Medicine, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland

Streszczenie
Wprowadzenie. Współczesna młodzież znaczną część czasu wolnego przeznacza na zajęcia bierne, związane głównie z korzystaniem z mediów elektronicznych, uczestnictwo w kulturze masowej, rozrywkę ukierunkowaną na bierny odbiór treści, przy równoczesnym minimalizowaniu aktywnych zajęć kreatywnych, edukacyjnych i kulturalnych.
Cel. Ocena długości czasu wolnego spędzanego w sposób bierny oraz poznanie form zachowań biernych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Materiały i metody. Wśród 1662 uczniów, 21 losowo wybranych szkół średnich w Krakowie przeprowadzono anonimowy kwestionariusz, przeznaczony do samodzielnego wypełnienia. Pytania zawarte kwestionariuszu dotyczyły form spędzania wolnego czasu, uwzględniając zróżnicowanie aktywności w ciągu tygodnia i weekendów, a także w okresie letnim i zimowym. W analizie statystycznej użyto testu Chi2, dla zmiennych nieparametrycznych testu Manna-Whitneya oraz w przypadku bardziej złożonych analiz testu ANOVA oraz testu post-hoc Hochberg gt2.
Wyniki. Badana młodzież na zachowania bierne przeznaczała średnio 27,8 godz./tyg. w okresie letnim i 29,4 godz./tyg. w semestrze zimowym. Niezależnie od pory roku ankietowani najwięcej czasu spędzali przed komputerem i telewizorem. Z aktywności komputerowych zaobserwowano statystycznie istotne większe zainteresowanie korzystaniem z Internetu w celu zdobywania wiadomości ogólnych przez dziewczęta, zaś grami komputerowym i oglądaniem filmów wśród chłopców. Ponadto, większe zainteresowanie czytaniem książek i czasopism zaobserwowano wśród dziewcząt (4,5 godz./tydz.) w porównaniu z chłopcami (3 godz./tydz.).
Wnioski. Istnieje alarmująca potrzeba wdrożenia zorganizowanej promocji aktywnych form relaksacji i wypoczynku wśród młodzieży.

Słowa kluczowe:  młodzież, zajęcia sedentarne, styl życia, czas wolny