ISSN 1895-4316
wtorek, 25.06.2019
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(1)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(3): 268-275en

Aktywność fizyczna studentów pierwszego roku medycyny z uwzględnieniem występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia i ich wiedza w tym zakresie


Józefa Dąbek 1/, Joanna Piotrkowicz 1/, Tomasz Lepich 2/, Grzegorz Bajor 2/, Krystian Stachoń 3/, Zbigniew Gąsior 1/

1/ Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2/ Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3/ Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Streszczenie
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna sprzyja utrzymaniu zdrowia i zapobiega występowaniu i progresji chorób cywilizacyjnych oraz stanowi istotną część ich leczenia. Badania naukowe wskazują, że poziom aktywności fizycznej lekarzy odgrywa znaczącą rolę w propagowaniu aktywnego stylu życia wśród ich pacjentów, dlatego też studenci zawodów medycznych powinni posiadać szeroką wiedzę na ten temat. Współpraca lekarzy, fizjoterapeutów i innych zawodów opieki zdrowotnej może przyczyniać się do podnoszenia poziomu aktywności fizycznej wśród chorych.
Cel. Ocena aktywności fizycznej studentów pierwszego roku medycyny z uwzględnieniem ich wiedzy w zakresie klasycznych czynników ryzyka chorób układu krążenia i ich występowania.
Materiały i metody. Zbadano 500 studentów pierwszego roku medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wśród nich było 306 kobiet i 194 mężczyzn w wieku 18-26 lat. Do oceny aktywności fizycznej wykorzystano Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej. Ponadto w badanej grupie dokonano oceny częstości występowania klasycznych czynników ryzyka chorób układu krążenia i ich wiedzy w tym zakresie.
Wyniki. Wśród ankietowanych 24,0% studentów wykazało wysoki poziom aktywności fizycznej, 60,2% umiarkowany i 15,8% niski poziom aktywności fizycznej. Najczęściej występującymi klasycznymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia były: przewlekły stres (53,0%), niski poziom aktywności fizycznej (41,0%) i palenie tytoniu (10,4%).
Wnioski. Poziom aktywności fizycznej badanych studentów pierwszego roku medycyny był wystarczający, natomiast ich wiedza w tym zakresie - niezadowalająca. Pomimo młodego wieku studenci obciążeni byli czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, zwłaszcza siedzącym trybem życia, przewlekłym stresem i paleniem tytoniu.

Słowa kluczowe:  aktywność fizyczna, choroby układu krążenia, prewencja pierwotna, czynniki ryzyka, studenci medycyny