ISSN 1895-4316
niedziela, 29.03.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2018, 99(4): 358-363pl

Ocena wiedzy konsumentów na temat żywności genetycznie modyfikowanej i jej znakowania


Barbara Krzysztofik

Katedra i Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Streszczenie
Wprowadzenie. Żywność GMO, jest dostępna dla polskiego konsumenta, który często nie zwraca uwagi na to, jaki produkt kupuje.
Cel. Ocena świadomości konsumentów dotyczącej GMO. Badano, w jakim stopniu konsumenci zwracają uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach, zawartość i skład produktu oraz jego pochodzenie.
Materiały i metody. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wywiadu kierowanego w oparciu o ankietę ´face to face´, która zawierała 14 pytań. Badania przeprowadzono na grupie 270 osób (100 mężczyzn i 170 kobiet), w różnym wieku, miejscu zamieszkania, wykształceniu i aktywności zawodowej.
Wyniki. Duży odsetek respondentów ma niewystarczającą wiedzę na temat GMO, uważa ją za szkodliwą, źle oznaczoną, często nie ma wiedzy, które produkty na liście zakupów są żywnością GMO.
Wnioski. Polski konsument uważa, że GMO nie zostało należycie przebadane i ryzyko jej stosowania może być większe, niż korzyści. Podstawowym źródłem informacji o GMO jest Internet, prasa oraz radio i TV. Ma także świadomość, że żywność ta może być skutecznym narzędziem w walce z głodem na świecie.

Słowa kluczowe:  GMO, konsument, znakowanie, ankieta, wiedza