ISSN 1895-4316
czwartek, 04.06.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1): 36-41pl

Poziom sprawności fizycznej oraz stan odżywienia żołnierzy kawalerii powietrznej


Andrzej Tomczak 1/, Dariusz Jaciubek 2/, Anna Kłos 3/, Izabela Bolczyk 4/, Jerzy Bertrandt 3/

1/ Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
2/ Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
3/ Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
4/ Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. Żołnierze kawalerii powietrznej wykonują zadania używając śmigłowców, co daje im zdolność do zaskakujących manewrów na polu walki. Zadania służbowe żołnierzy kawalerii powietrznej są podobne do działań wojsk desantowo-szturmowych. Ich realizacja wymaga ponadprzeciętnego przygotowania psychofizycznego.
Cel. Określenie poziomu sprawności fizycznej oraz stanu odżywienia żołnierzy kawalerii powietrznej.
Materiały i metody. Badaniom poddano 400 żołnierzy kawalerii powietrznej w wieku 25-55 lat. Przeprowadzono próby sprawności fizycznej: bieg na dystansie 3000 metrów, bieg wahadłowy 10 x 10 m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód w ciągu 2 minut. Stan odżywienia został określony na podstawie wskaźnika BMI.
Wyniki. Badani żołnierze uzyskali następujące średnie wyniki w próbach sprawności fizycznej: bieg na 3000 m - 14,0 min., liczba podciągnięć na drążku - 14,5 powtórzenia, próba skłonów tułowia w przód z leżenia - 62,4 powtórzenia oraz bieg wahadłowy 10 x 10 m - 29,5 s. Stwierdzono, że nadwagę posiadało 66,7% żołnierzy do lat 30, natomiast w grupie żołnierzy powyżej 30 lat stwierdzono nadwagę u 53,9% żołnierzy oraz otyłość u 11,5%.
Wnioski. Żołnierze kawalerii powietrznej charakteryzują się znacznie wyższym poziomem sprawności fizycznej niż ogół żołnierzy Wojska Polskiego. Według kryteriów BMI połowa żołnierzy kawalerii powietrznej charakteryzuje się nadwagą, a 11% otyłością.

Słowa kluczowe:  sprawność fizyczna, stan odżywienia, żołnierze, kawaleria powietrzna