ISSN 1895-4316
czwartek, 04.06.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1): 42-49pl

Poziom sprawności ruchowej a jakość życia po udarze mózgu osób w wieku produkcyjnym


Bożena Kowalczyk 1/, Bożena Zawadzka 2/

1/ Instytut Nauk o Zdrowiu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
2/ Zakład Pedagogiki Zdrowia i Kultury Fizycznej, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Streszczenie
Wprowadzenie. Udar mózgu stanowi poważny ogólnoświatowy problem dla zdrowia publicznego. Ministerstwo Zdrowia w programie na lata 2016-2020 postawiło sobie za główny cel zmniejszenie zachorowalności z powodu chorób naczyń mózgowych u osób w wieku produkcyjnym. Po przebytym udarze mózgu u osób w wieku produkcyjnym z obniżoną sprawnością ruchową obserwuje się w subiektywnej ocenie jakości życia spadek satysfakcji życiowej.
Cel. pracy to ocena poziomu jakości życia warunkowanego stopniem sprawności ruchowej u osób po udarze mózgu w zależności od czasu, jaki upłynął od wystąpienia udaru mózgu.
Materiały i metody. Badaniem objęto 279 chorych z pierwszym niedokrwiennym (243 chorych) i krwotocznym (36 chorych) udarem mózgu w okresie po przebytym udarze: co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłuższy niż 5 lat, uwzględniając podstawowe etapy rehabilitacji. W badaniach zastosowano kwestionariusz ze standaryzowaną skalą do oceny jakości życia WHOQOL-BREF.
Wyniki. Wyniki badań ujawniły występowanie istotnej statystycznie zależności pomiędzy sferą fizyczną, psychologiczną, socjalną i środowiskową jakości życia a stopniem niesprawności ruchowej w poszczególnych analizowanych przedziałach czasowych.
Wnioski. Pacjenci o najniższym stopniu sprawności ruchowej, u których czas po udarze był krótszy od jednego roku do chwili badania najniżej oceniali jakość swego życia w sferze psychologicznej co wiąże się z niekorzystnym przebiegiem rekonwalescencji i gorszą jakością życia.

Słowa kluczowe:  udar mózgu, jakość życia, kwestionariusz WHOQOL-BREF, sprawność ruchowa