X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ciechanów, 29-30 listopada 2007


Tytoń albo Zdrowie

© Probl Hig Epidemiol 2007, 88(supl 3)


DYM TYTONIOWY
Marka, rodzaj i typ papierosów jako czynniki determinujące ryzyko raka związane z obecnością benzenu w dymie tytoniowym 3-8
Effects of cigarettes' brand name, brand and type on smokers' cancer risk associated with benzene in tobacco smoke
 Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz, Anna Żymełka, Bartosz Koszowski, Andrzej Sobczak
Analiza i ocena narażenia czynnych i biernych palaczy na siarkowodór zawarty w dymie dostępnych w Polsce papierosów 9-13
Assessment of active and passive smokers' exposure to hydrogen sulfide from tobacco smoke generated from Polish cigarettes
 Jan Czogała, Maciej Łukasz Goniewicz, Andrzej Sobczak, Wioleta Zielińska-Danch
MECHANIZMY UZALEŻNIENIA OD NIKOTYNY
Receptorowe mechanizmy uzależnienia od nikotyny 14-16
Receptor mechanisms of nicotine dependence
 Grażyna Czechowska, Agnieszka Mądro, Maria Kozicka, Maria Słomka
OTOCZENIE SPOŁECZNE
Rola otoczenia społecznego w narażeniu na czynny kontakt adolescentów z tytoniem w teorii systemowej 17-20
Role of social environment in exposure of adolescents to active smoking in systemic theory
 Marta Irena Porębiak
Mechanizmy obronne w uzależnieniu od tytoniu a trudności z asymilacją informacji o szkodliwości palenia 21-23
Defence mechanisms in smoking addiction and difficulties in assimilation of information about tobacco harmfullness
 Marta Irena Porębiak
WIEDZA I POSTAWY
„Moda na niepalenie” postawy i wartości młodzieży studiującej wobec własnego zdrowia 24-28
„Trend towards non-smoking” – attitudes and values of university students to own health
 Grażyna Puto, Zofia Musiał, Aneta Grochowska
Ocena poziomu wiedzy i postaw młodzieży gimnazjalnej wobec palenia papierosów 29-32
Estimation of the knowledge level and attitude of grammar-school youth towards cigarette smoking
 Zofia Musiał, Małgorzata Dziubak, Barbara Kubik, Stanisława Morawska, Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Wiedza na temat szkodliwości palenia tytoniu u mężczyzn hospitalizowanych z powodu raka płuca 33-38
The knowledge of harmful effects of smoking among men hospitalized due to lung cancer
 Monika Łabuzek, Leszek S. Kołodziejski, Kazimiera Moździerz
Ocena świadomości kobiet ciężarnych z Poradni Badań Prenatalnych na wpływ dymu tytoniowego na stan zdrowotny noworodków 39-43
Evaluation of awareness of pregnant women from The Prenatal Testing Clinic of the influence of tobacco smoke on health condition of neonates
 Magdalena Pasińska, Grzegorz Przybylski, Anita Kazdepka-Ziemińska
Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia papierosów oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia – program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 na kierunku: Kosmetologia 44-49
The estimate of the cigarette smoking spread, knowledge and awareness about threats resulting from smoking – The Health Program in 2006/07 i 2007/08 in The Institute of Cosmetology And Health Care
 Ewa Kleszczewska, Agata Jaszczuk, Joanna Masłowska
Badanie postaw i niektórych elementów stylu życia wśród mężczyzn regionu północno-wschodniej Polski 50-57
The study of attitudes and chosen lifestyle elements among men living north-eastern region of Poland
 Ewa Kleszczewska, Agata Jaszczuk
Postawy Polaków wobec zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych 56-61
Attitudes towards the smoking ban in public places in Poland
 Agnieszka Borowiec, Izabella Lignowska, Marta Makowska
Palenie papierosów a zachowania żywieniowe wśród strażaków regionu Małopolski. Badania wstępne 62-66
Cigarette smoking and nutritional behaviour among in firefighters from Malopolska region. Preliminary study
 Maria Cisek, Agnieszka Gniadek, Tomasz Brzostek, Katarzyna Witek, Beata Piórecka, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Iwona Malinowska-Lipień, Ewa Kawalec
EPIDEMIOLOGIA
Porównanie częstości palenia tytoniu na terenach miejskim i wiejskim – wstępny raport z badania Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce 67-69
A comparison of an tobacco smoking frequency in the Urban and Rural areas of Poland – preliminary report of Epidemiology of Allergic Diseases in Poland study
 Liliana Trzpil, Joanna Gutowska, Adam Lusawa, Filip Raciborski, Aneta Tomaszewska, Jacek Borowicz, Piotr Samel-Kowalik, Artur Walkiewicz, Nina Jakubik, Justyna Marszałkowska, Bolesław Samoliński
Nikotynizm wśród gimnazjalistów województwa wielkopolskiego 70-74
Smoking among grammar-school pupils in Wielkopolska Province
 Anna Kostiukow, Alina Pioterek, Maria Danuta Głowacka, Ewa Mojs
Palenie tytoniu wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie kierunek pielęgniarstwo i informatyka 75-80
Tobacco smoking among students from High Vocational School on Tarnów – nurse and informatic courses
 Małgorzata Kołpa, Aneta Grochowska, Barbara Kubik, Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Uzależnienie od nikotyny wśród personelu pielęgniarskiego 81-85
Nicotine addition among the nursing staff
 B. Kowalewska, E. Krajewska-Kułak, B. Jankowiak, K.Wróblewska, A.Gołębiewska, J.Chilińska, H. Rolka
Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży 86-91
Spread of smoking among the patients hospitalized in the selected Departments of the Regional Hospital in Lomza
 Marta Świderska, Katarzyna Borawska, Wioletta Chilińska, Katarzyna Najda, Sylwia Zejer, Natalia Malenko, Agata Gołębiewska
Czynniki psychospołeczne a problem palenia tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Wyniki wstępne 92-97
Psychosocial factors and the problem of smoking among patients suffering from cardio-circulatory system disorders. Preliminary results
 Iwona Malinowska-Lipień, Tomasz Brzostek, Maria Cisek, Maciej Górkiewicz, Teresa Gabryś, Ewa Kawalec, Agata Reczek, Agnieszka Gniadek
Analiza występowania biernego palenia u dzieci z alergią układu oddechowego 98-102
The Analysis of Occurrence of Passive Smoking in Children Suffering from Respiratory System Allergies
 Grzegorz Przybylski, Magdalena Pasińska, Jerzy Pyskir, Ryszard Gołda, Aleksandra Gadzińska
Palenie tytoniu wśród dorosłych osób z Małopolski w aspekcie częstotliwości oraz świadomości podejmowanych zachowań antyzdrowotnych 103-106
Frequency of tobacco smoking among adults from the Malopolska region and their awareness of the associated health hazards
 Zofia Musiał, Małgorzata Schlegel-Zawadzka
KAMPANIA ANTYNIKOTYNOWA
Wpływ kampanii antynikotynowej na problem palenia wśród mieszkańców Tarnowa i regionu tarnowskiego 107-110
The Impact of An Anti-nicotine Campaign on the Smoking Problem in the Population of Tarnów and Tarnów Region
 Aneta Grochowska, Anna Florek-Płaczek, Maria Mika
OPODATKOWANIE WYROBÓW TYTONIOWYCH
Ekonomiczne i zdrowotne znaczenie opodatkowania wyrobów tytoniowych 111-117
Economic and health significance of tobacco taxation
 Błażej Łyszczarz