British-Polish Conference
Krakow, September 14th-15th, 2006

Interdisciplinary teaching - contemporary challenges for teachers and students© Probl Hig Epidemiol 2006, 87(4)
Introduction 287-288
Introduction
 Emilia Kolarzyk
Ścieżki dla interprofesjonalnego uczenia się i nauczania w wyższej edukacji 289-299
Pathways for interprofessional learning and teaching in higher education
 Margaret Sills, Marion Helme, Nikos Skizas
Interdyscyplinarne uczenie się i nauczanie w opiece zdrowotnej i społecznej - wzory i propozycje wynikające z projektu TRIPLE 300-310
Interprofessional learning and teaching in health and social care: patterns and proposals from the LTSN Triple Project
 Marion Helme, Margaret Sills
Brytyjskie Centrum Zaawansowanej Interprofesjonalnej Edukacji - CAIPE. Przegląd koncepcji w kontekście interdyscyplinarnego nauczania Anglii w latach 1999-2006 311-318
The UK Centre for the Advancement of Interprofessional Education, CAIPE. A brief overview of the policy context of IPE in England 1999-2006
 Barbara Clague
Bycie profesjonalnym oznacza bycie interprofesjonalnym 319-325
Being a professional means becoming interprofessional
 Helena Low
Nauczanie interdyscyplinarne w Północno-Zachodnim Londynie 326-331
Interprofessional learning in North West London
 Fanny Mitchell
Rola przedmiotów "humanizujących" w programie studiów medycznych 332-337
Role of humanities in medical curriculum
 Beata Tobiasz-Adamczyk
Interdycyplinalna działalność Zakładu Higieny i Ekologii, UJCM, Kraków, Polska 338-346
Interprofessional activity of the Department of Hygiene and Ecology, UJMC, Krakow, Poland
 Emilia Kolarzyk, Jagoda Jaworska-Szyc, Justyna Łyszczarz, Agnieszka Szpanowska-Wohn
Działalność interdyscyplinarna w medycynie środowiskowej 347-351
Interdisciplinary activity in environmental medicine
 Jadwiga Helbin, Wojciech Szot, Emilia Kolarzyk
Krakowski model przeciwdziałania i leczenia uzależnień 352-358
The Krakow model for drug prevention and treatment
 Janusz Pach, Dorota Targosz
Środowisko i jego wpływ na rozwój alergii 359-363
Environment and its impact on allergy
 Krystyna Obtułowicz
E-learning w medycynie 364-371
E-learning in medicine
 Andrzej Kononowicz, Wiesław Pyrczak, Irena Roterman-Konieczna
Interdyscyplinarność zintegrowanym modelu opieki nad dzieckiem chorym na zespół Turnera 372-381
Interdisciplinary nature of the integrated care model for children with Turner Syndrome
 Anna Tabor, Jerzy Starzyk, Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Wolne rodniki - interdyscyplinarne badania naukowe i nauczanie w Samodzielnej Pracowni Radioligandów 382-383
Free radicals in medicine - interprofessional education and scientific research in the Radioligand Laboratory of Pharmacy Faculty
 Marek Stępniewski, Agata Pietrzycka, Wirginia Ostafin, Wanda Jabłońska
Symulacja rozpraw sądowych - sprawdzony sposób nauczania studentów prawa i medycyny ilustrujący Interprofessional Education 384-387
Simulation of court hearing - a verified method of introducing students of law and medicine to the Interprofessional Education
 Jerzy T. Marcinkowski
Rola epidemiologii w nauczaniu interdyscyplinarnym 388-390
The role of epidemiology in interprofessional learning
 Alicja Krzyżaniak, Jerzy Gałęcki, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Małgorzata Krzywińska-Wiewiorowska
Wielopłaszczyznowy model nauczania higieny i epidemiologii 391-393
Multidimensional model of hygiene and epidemiology teaching
 Małgorzata Szady-Grad, Jacek J. Klawe, Bernadeta Szczepańska
Działalność Zakładu Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Białymstoku 394-397
Activities of the Department of Hygiene and Epidemiology Department of the Medical University of Bialystok, Poland
 Jan Karczewski
Warunki i realizacja nauczania interdyscyplinarnego na przykładzie Instytutu Medycyny Społecznej AM w Warszawie 398-403
Education in Institute of Social Medicine as an example of the possibilities and arrangement of interprofessional education
 Piotr Tyszko, Anna Ziółkowska, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Maria Mularczyk Bal
Interdyscyplinarne dokonania dydaktyczne i naukowe 404-411
Interdisciplinary achievements in science and didactics
 Andrzej Grzybowski, Krystyna Grzybowska, Maria Dziuda-Gorzkowska, Ewa Nowacka
Zagadnienia interdyscyplinarne w działalności dydaktycznej Zakładu Higieny Akademii Medycznej w Lublinie 412-416
Interprofessional topics in didactic activity of the Department of Hygiene at the Medical University of Lublin
 Monika Sałaga-Pylak, Anna Pikuła, Andrzej Borzęcki
Współdziałanie Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu z innymi uczelniami i placówkami w zakresie badań naukowych 417-424
Scientific cooperation of the University College of Physiotherapy in Wroclaw with other universities and colleges
 Zbigniew Jethon, Andrzej Czamara, Andrzej Samołyk, Andrzej Bugajski
Interprofesjonalne kształcenie studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób 425-429
Interprofessional education of students in Witelon Higher Vocational State School in Legnica for health promotion and disease prevention
 Zbigniew Jethon, Andrzej Wnuk, Leszek Gramza
Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów higiena i epidemiologia oraz zdrowie publiczne - możliwości i ograniczenia 430-434
Interdisciplinary teaching of epidemiology and public health - possibilities and limitations
 Małgorzata Kowalska, Jan E. Zejda
Interdyscyplinarna działalność naukowo-badawcza prowadzona w Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Zabrzu w latach 2002-2006 435-440
Interdisciplinary activity and scientific research conducted by the Chair and Department of Environmental Medicine and Epidemiology from 2002 to 2006
 Jadwiga Jośko, Kalina Góra-Kupilas, Janusz Kasperczyk, Beata Malara, Mirosław Tyrpień
Kursy Programu Uniwersytetu Bałtyckiego jako możliwość wdrażania nauczania interprofesjonalnego w polskich szkołach wyższych 441-444
The Baltic University Programme courses as a possibility to implement interprofessional education into Polish universities
 Szymon Brużewicz, Krystyna Pawlas