Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Poznań, 21-23 września 2006


MIĘDZY PROFILAKTYKĄ A MEDYCYNĄ KLINICZNĄ

© Probl Hig Epidemiol 2006, 87(4)


 
SESJA PLENARNA I1-3
W 110 rocznicę II Wystawy Higienicznej w Warszawie w 1896 r.
In memoriam of 110th anniversary of the second Hygienic Exhibition, Warsaw 1896
 Kazimierz Dragański
Zdrowie publiczne w perspektywie rozwoju polskiej wsi
Public health in the perspective of development in rural regions of Poland
 Leszek Wdowiak, Iwona Bojar
Używanie substancji psychoaktywnych przez studentów
The use of psychoactive substances by students
 Janusz Pach
 
SESJA PLENARNA II4-6
Grypa ptaków współcześnie, a pandemia grypy, która musi nadejść
Avian influenza today and flu pandemic about to come
 Marek Ludwik Grabowski
Zakażenia szpitalne w Polsce
Hospital infections in Poland
 Andrzej Szkaradkiewicz
Pozwy sądowe o zakażenia szpitalne (zakładowe)
Court summons related to hospital infections
 Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg
 
STYL ŻYCIA7-16
Monitoring zachowań zdrowotnych młodzieży wiejskiej pogranicza polsko-białoruskiego
Monitoring of health behaviour of rural adolescents in the polish-byelarussian border regions
 Elżbieta Huk-Wieliczuk, Andrzej Szpakow
Ocena wybranych elementów stylu życia studentów Akademii Wychowania Fizycznego
Estimation of selected lifestyle components of students of the Academy of Physical Education
 Beata Malara, Kalina Góra-Kupilas, Jadwiga Jośko
Wiedza studentów Akademii Medycznej w Gdańsku o niektórych elementach stylu życia
Knowledge of students of the Medical University in Gdansk about chosen lifestyle elements
 Marzena Zarzeczna-Baran, Ewa Wojdak-Haasa
Styl życia osób w wieku 31-50 lat
Lifestyle of persons aged 31-50 years
 Maria Stachowska, Malwina Gostek, Aneta Klimberg, Aleksandra Zielińska
Wypoczynek i sposób spędzania czasu wolnego a zdrowie
Rest and leisure time activities and their relation to health
 Wiesław Kalupa, Jerzy T. Marcinkowski, Beata Kalupa
Wybrane elementy stylu życia a zdrowie 40-letnich mieszkańców Poznania i woj. poznańskiego
Selected elements of life style and self-rated health and objective health status of the population of 40-year-old residents of Poznan and Poznanskie Voivodship
 Wiesław Kalupa, Jerzy T. Marcinkowski, Beata Kalupa, Monika Zysnarska
Metody zapobiegania chorobom serca w opinii i praktyce osób badanych w ramach PP400M
Methods of coronary heart disease prevention in the opinion and practice of persons studied within PP400M
 Marzena Zarzeczna-Baran, Jolanta Pęgiel-Kamrat, Tomasz Zdrojewski, Kamil Chwojnicki
Zachowania prozdrowotne nauczycieli w woj. wielkopolskim - część I
Pro-health behavior of teachers in the wielkopolska province – part I
 Monika Zysnarska, Dorota Bernad
Styl życia bezrobotnych makroregionu lubelskiego
Lifestyle of the unemployed in Lublin region
 Maciej Latalski, Teresa B. Kulik, Anna Pacian, Bożena Zboina, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Hanna Skórzyńska, Agata Stefanowicz, Mariola Janiszewska
Elementy stylu życia pacjentów poradni chirurgicznej
Health – related lifestyle of outpatient surgery clinic
 Małgorzata Walijewska, Tadeusz Jędrzejczyk, Marzena Zarzeczna-Baran, Piotr Popowski
 
EDUKACJA ZDROWOTNA17-20
Stomatologiczna świadomość zdrowotna dzieci 12 letnich ze szkół miasta Lublina
Oral health awareness of 12-year old children from Lublin schools
 Beata Pawka, Piotr Dreher, Jolanta Herda
Wstępne wyniki badania dotyczącego edukacji zdrowotnej i zachowań prozdrowotnych deklarowanych przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym - cz. 1
Preliminary results of a project on health education and health-promoting behavior declared by patients with arterial hypertension – part 1
 Izabella Kara, Paweł Kołecki, Tomasz Maksymiuk
Zagrożenie chorobą nowotworową w subiektywnej ocenie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
Risk of malignant tumours as expressed in opinions of patients of primary health care
 Teresa B. Kulik, Agata Stefanowicz, Anna Pacian, Agnieszka Dyduch, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Cezary Jaroszewicz
Zainteresowanie młodzieży informacjami o zdrowiu i chorobie dostępnymi w Internecie
Interest of adolescents in information concerning health and disease available through Internet
 Katarzyna Właśniak, Jerzy T. Marcinkowski
 
JAKOŚĆ ŻYCIA21-27
Wpływ zastosowanej metody leczenia na styl i jakość życia pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej - doniesienie wstępne
Influence of chosen treatment method of abdominal aneurysm on patients’ life style and quality of life – preliminary report
 Anna Ziółkowska, Tomasz Jakimowicz, Zbigniew Gałązka, Jacek Szmidt, Piotr Tyszko
Ocena funkcjonowania rodziny z dzieckiem chorym na sferocytozę wrodzoną
Assessment of functional status of families of children with congenital spherocytosis
 Beata Karakiewicz, Bożena Mroczek, Sylwia Rogowska
Ocena jakości życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Evaluation of the quality of life of patients with multiple sclerosis
 Aneta Klimberg, Edyta Kowalska, Maria Stachowska
Jakość życia w łuszczycy. Metody pomiaru
Quality of life in psoriasis. Methods of assessment
 Anna Bronikowska-Kolasa, Leszek Wdowiak, Grażyna Chodorowska, Adam Borzęcki, Igor Szwiec
Zastosowanie Dermatology Life Quality Index w ocenie jakości życia w łuszczycy
Application of Dermatology Life Quality Index in the assessment of quality of life in psoriasis
 Anna Bronikowska-Kolasa, Leszek Wdowiak, Grażyna Chodorowska, Adam Borzęcki
Ocena jakości życia osób w wieku podeszłym
Quality of life of elderly persons
 Maria Stachowska, Krzysztof Kucznerowicz, Aneta Klimberg, Magdalena Strugała
Wpływ czynników biopsychospołecznych na kształtowanie poczucia jakości życia osób starszych w opiece długoterminowej
Biopsychosocial factors and quality of life of elderly people in long term care
 Teresa B. Kulik, Bożena Zboina, Anna Pacian, Ewa Rudnicka-Drożak
 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA28-30
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne aktywności fizycznej młodzieży szkół średnich w Białymstoku
Socio-economic determinants of physical activity of Bialystok high school students
 Katarzyna Witana, Andrzej Szpak
Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne gimnazjalistów z nadwagą i otyłością w Polsce w 2005 r.
Physical activity and sedentary behaviour among overweight and obese pupils of lower secondary schools in Poland in 2005
 Maria Jodkowska, Izabela Tabak, Anna Oblacińska
Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej - część II. Aktywność fizyczna oraz formy spędzania czasu wolnego
Lifestyle of secondary school students-prevelence of chosen health factors – part II. Physical activity and forms of spending free time
 Tadeusz Wołowski, Marzenna Jankowska
 
WYPADKI, URAZY, ZATRUCIA31-34
Wypadki, urazy i zatrucia w populacji dzieci i młodzieży
Accidents, injuries and intoxications in population of children and adolescents
 Jolanta Herda, Beata Pawka, Piotr Dreher
Analiza struktury demograficznej oraz sezonowości wypadków i urazów w oparciu o rejestr statystyczny pogotowia ratunkowego
The analysis of the demographic structure and seasonal trends in accidents and injuries based on Emergency Service statistic data
 Anita Gębska-Kuczerowska, Jacek Mikołajuk
 
POGOTOWIE RATUNKOWE, RATOWNICTWO MEDYCZNE33-34
Analiza przyczyn wyjazdów karetek pogotowia ratunkowego WSPRiTS SP ZOZ w Lublinie
Analysis of causes of emergency ambulance service departures in “WSPRiTS SP ZOZ” in Lublin
 Ewa Chemperek, Małgorzata Płowaś-Goral, Wojciech Krawczyk, Anna Pacian, Teresa B. Kulik
Analiza interwencji zespołów ratownictwa medycznego w powiecie częstochowskim w 2004 r.
Analysis of interventions of emergency medicine teams in Czestochowa region in 2004
 Paweł Kalinowski,Beata Kapkowska
 
PROBLEMY APTEKARSTWA35-40
Reklama leków w opiniach aptekarzy i klientów aptek
Advertising of medicines in opinions of chemists and their clients
 Ewa Ulatowska-Szostak
Lekomania i nadużywanie leków w opiniach wybranej grupy fachowych pracowników aptek
Drug addiction and abuse of drugs in opinions of of selected group of professionals employed in chemist shops
 Ewa Ulatowska-Szostak
Relacje zawodowe aptekarz-lekarz w opiniach wybranej grupy lekarzy
Professional relationships between chemist and doctor in opinions of selected group of doctors
 Ewa Ulatowska-Szostak
Cechy dobrze funkcjonującej apteki w opinii klientów aptek
Characteristics of a well working chemist in opinion of chemist’s customers
 Ewa Ulatowska-Szostak
Źródła informacji o lekach w opinii wybranej grupy klientów aptek
Sources of information on drugs in opinion of selected group of customers of chemists shops
 Ewa Ulatowska-Szostak
Opieka farmaceutyczna w opiniach emerytów i rencistów
Pharmaceutical care in opinions of pensioners
 Małgorzata Świątek, Ewa Ulatowska-Szostak
 
SAMOOCENA STANU ZDROWIA41-46
Kryzys wartości zdrowia u młodzieży okresu dorastania
The crisis of health as a value among adolescent youth
 Bożena Zawadzka
Samoocena stanu zdrowia osób w wieku 31-50 lat
Self-rated health by persons aged 31-50 years
 Maria Stachowska, Malwina Gostek, Aneta Klimberg
Samoocena stanu zdrowia i obiektywny stan zdrowia populacji 40-letnich mieszkańców Poznania i woj. poznańskiego
Self-rated health and objective health status of the population of 40-year-old residents of Poznan and Poznanskie Voivodship
 Wiesław Kalupa, Jerzy T. Marcinkowski, Izabella Kara, Beata Kalupa
Samoocena i obiektywny stan zdrowia 40-letnich mieszkańców Poznania i woj. poznańskiego w aspekcie pracy
Self-rated health and objective health status of the population of 40-year-old residents of Poznan and Poznanskie Voivodship and their relation to work
 Wiesław Kalupa, Jerzy T. Marcinkowski, Beata Kalupa
Wybrane zmienne społeczno-demograficzne a zdrowie
Selected socio-demographic variables and their relation to health
 Wiesław Kalupa, Jerzy T. Marcinkowski, Beata Kalupa
Stres a samoocena i obiektywny stan zdrowia 40-letnich mieszkańców Poznania i woj. poznańskiego
Stress, self-rated health and objective health status of the population of 40-year-old residents of Poznan and Poznanskie Voivodship
 Wiesław Kalupa, Jerzy T. Marcinkowski, Leszek Bartkowiak, Beata Kalupa
 
ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM47-49
Kierunki działań profilaktycznych wynikające z diagnozy zagrożeń w środowisku akademickim
Directions of preventive actions taken in response to the diagnosis of security hazards in the academic environment
 Iwona Niewiadomska
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowiskach akademickich - uzasadnienie współpracy policji i szkół wyższych
Security management in academic environments cooperation of the police and academic institutions
 Mirosław Kalinowski
Stan emocjonalny a warunki socjalno-bytowe studentów kierunków medycznych
Emotional status versus social conditions of medical faculties students
 Emilia Kolarzyk, Agata Skop-Lewandowska, Andrzej Borzęcki, Jadwiga Jośko
 
SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE50-63
Analiza wpływu narażenia kobiet na dym tytoniowy na długość karmienia piersią
The analysis of influence of exposure of women to tobacco smoke on duration of breast feeding
 Paweł Kalinowski, Tomasz Wojewoda, Barbara Zimoń, Paweł Wałek
Palenie tytoniu wśród kobiet uczelni o profilu medycznym
Tobacco smoking among female students of medical studies
 Bożena Makowska
Palenie wśród kobiet ciężarnych w Gdańsku - społeczne uwarunkowania zjawiska
Smoking among pregnant women in Gdansk – social backgrounf of the phenomenon
 Tadeusz Jędrzejczyk, Marzena Zarzeczna-Baran, Łukasz Balwicki
Możliwości wyjścia z uzależnienia od nikotyny na przykładzie chorych z nowotworami płuc
Feasibility of quitting nicotine dependence in the setting of lung cancer patients
 Iga Żarnowska, Aneta Klimberg
Inicjacja alkoholowa wśród uczniów poznańskich liceów
Alcohol initiation among students of secondary schools in Poznan
 Aneta Klimberg, Mrozińska Anna, Czesław Żaba
Konsumpcja alkoholu wśród uczniów poznańskich liceów
Alcohol consumption among students of secondary schools in Poznan
 Aneta Klimberg, Agnieszka Witek, Czesław Żaba
Inicjacja alkoholowa wśród uczniów poznańskich techników i szkół zawodowych
Alcohol initiation in students of technical secondary schools and vocational schools in Poznan
 Aneta Klimberg, Anna Złotnicka, Czesław Żaba
Konsumpcja alkoholu wśród uczniów poznańskich techników i szkół zawodowych
Alcohol consumption among students of technical secondary schools and vocational schools in Poznan
 Aneta Klimberg, Wioleta Rachwalska, Czesław Żaba
Używanie narkotyków przez studentów Akademii Medycznej w Lublinie
Drug use among students of the Medical University in Lublin
 Maciej Latalski, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Anna Pacian, Hanna Skórzyńska, Tomasz Kucmin, Agnieszka Dyduch
Konsumpcja substancji psychoaktywnych wśród studentów akademii medycznej i ich postawy wobec problemu uzależnienia
Psychoactive substance use among medical students and their attitudes towards the problem of addictions
 Renata Adamek
Niektóre osobowościowe korelaty ryzykownych zachowań zdrowotnych. Z badań nad wzorami używania substancji psychoaktywnych przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
Some personality correlates of health risk behavior: from the research on patterns of substance abuse among students of the Academy of Physical Education in Warsaw
 Maria Mikołajczyk
Próba oceny zachowań antyzdrowotnych studentów Akademii Medycznej w Lublinie
Evaluation of anti-healthy behavior among students of Medical University in Lublin
 Katarzyna Wójtowicz-Chomicz, Małgorzata Kowal, Marta Wojtowicz, Andrzej Borzęcki
Stosowanie używek wśród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego
The use of stimulants by students of the Szczecin University
 Katarzyna Sygit
Uzależnienie kobiet od alkoholu - skala problemu
Alcohol addiction among women – the scope of the problem
 Piotr Dreher, Beata Pawka, Jolanta Herda
 
ŚRODOWISKOWE ZAGROŻENIA ZDROWIA64-71
Zbiorniki wodne jako rezerwuar bakterii z rodzaju Campylobacter
Water basins as reservoirs of Campylobacter spp.
 Bernadeta Szczepańska, Jacek J. Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Agnieszka Janczak
Środowiskowe zagrożenia zdrowia populacji zamieszkującej rejony miejskie i pozamiejskie powiatu poznańskiego
Environmental health hazards in the population of urban and non-urban areas of Poznan district
 Renata Adamek, Adam M. Adamek, Jerzy Orłowski
Narażenie populacji na azbest i jego produkty
Exposure of the population to asbestos and its products
 Ilona Wąsik, Ewa Marchwińska-Wyrwał
Zagrożenia zdrowia wynikające ze stosowania pestycydów fosforoorganicznych
The health risk resulting from the use of phosphoroorganic pesticides
 Klaudia Mehlich, Ewa Marchwińska-Wyrwał
Skutki zdrowotne narażenia na ołów populacji dzieci i dorosłych w jednym z miast aglomeracji śląskiej
Health results of the exposure of children and adults to lead in a city of the Silesian district
 Grzegorz Dziubanek, Ewa Marchwińska-Wyrwał, Dobrosława Budka, Michał Skrzypek
Nierówności w zdrowiu na przykładzie umieralności z powodu chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych w woj. podlaskim i śląskim w latach 1999 2003
Health inequality expressed by mortality due to cardiovascular deaseases and malignant tumour s in Podlasie and Śląsk provinces in 1999-2003
 Michalina Krzyżak, Dominik Maślach, Andrzej Szpak
Częstość uczuleń na wybrane alergeny środowiskowe u pacjentów zgłaszających się do Poradni Alergologicznej w Warszawie
Frequency of allergy to selected environmental allergens in patients of Allergy Clinic in Warsaw
 Edyta Krzych-Fałta, Ewa M. Gałkowska, Bolesław K. Samoliński
Wpływ modernizacji układów komunikacyjnych na klimat akustyczny na skrzyżowaniach miasta Szczecina
The influence of modernization of communication structure on the acoustical climate on the crossroads in the city of Szczecin
 Ryszard Kolmer, Renata Opiela, Paweł Zienkiewicz
 
MEDYCYNA PRACY72-76
Etyczne aspekty ochrony zdrowia pracujących
Ethical aspects of occupational health
 Elżbieta Makowska-Matuszkiewicz
Medycyna pracy - istotna część zdrowia publicznego?
Occupational medicine – a significant part of public health?
 Ryszard Szozda
Zaburzenia głosu nauczycieli a profilaktyka pierwotna i wtórna
Voice organ disturbances among teachers versus primary and secondary prophylaxis
 Emilia Kolarzyk, Teresa Łączkowska
Choroby zawodowe w wybranych państwach Unii Europejskiej
Occupational diseases in selected countries of the European Union
 Małgorzata Domagała-Dobrzycka, Paweł Zienkiewicz, Izabela Fengler, Anna Dynia, Milena Kolasa, Agnieszka Belcyr
Choroby zawodowe i wypadki przy pracy w woj. zachodniopomorskim w latach 2000-2005
Occupational diseases and accidents at work in West Pomeranian Province in the period 2000-2005
 Małgorzata Domagała-Dobrzycka, Paweł Zienkiewicz, Grażyna Pawlata-Ich, Marian Szyszko, Agnieszka Belcyr, Wioletta Czaja, Milena Kolasa, Anna Dynia
 
EKONOMIA W OPIECE ZDROWOTNEJ77-84
Ustalanie kosztów procedur medycznych
Estimating the costs of medical procedures
 Erwin Strzesak
Finansowanie pomocy doraźnej
Financing emergency treatment
 Jacek Łukomski
System kodów resortowych, a sposób kontraktowania świadczeń medycznych. Wady i zalety
The Health Ministry system of codes and the method of contracting medical services. Advantages and drawbacks
 Jolanta Kaczmarek, Jacek Łukomski, Erwin Strzesak
Ocena kontraktu Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w wybranych oddziałach opieki stacjonarnej SPZOZ woj. lubelskiego
Evaluation of the contracts of National Health Fund in selected wards of hospitals of Lublin Voivodship
 Leszek Grochowski
Analiza sposobu podziału środków Narodowego Funduszu Zdrowia i jego konsekwencji dla zaopatrzenia medycznego populacji dolnośląskiej
Analysis of the way the funds of the National Health Fund in Poland are routed and its consequences for the medical services available to Lower Silesia population
 Jarosław Drobnik, Lech Lenkiewicz, Piotr Kollbek, Robert Susło
Wpływ sposobu rozliczania świadczeń medycznych na tworzenie kolejek oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego. Klasyfikacje medyczne na potrzeby kontraktowania świadczeń medycznych
The impact of the method of accounting medical services on the formation of waiting lists for particular services. Medical classifications utilized for contracting medical services
 Erwin Strzesak, Jacek Łukomski
Wpływ czynników socjoekonomicznych na wybór placówki podstawowej opieki zdrowotnej
Influence of socioeconomic factors on the choice of primary health care institutions
 Małgorzata Wołyniak, Anna Steć, Leszek Wdowiak
Socjoekonomiczne uwarunkowania indywidualnych wydatków na ochronę zdrowia
Socio-economic conditions of private expenses on health protection
 Dominik Maślach, Michalina Krzyżak, Andrzej Szpak
Porównawcza analiza ekonomiczna wczesnej kardiologicznej rehabilitacji prowadzonej w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej na przykładzie wybranych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce
Economic analysis of comparison between in-patient and out-patient early cardiologic rehabilitation based on selected rehabilitation centrers in Poland
 Izabela Rydlewska-Liszkowska, Anna Jegier
 
FUNKCJONOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ - SATYSFAKCJA PACJENTŁW85-86
Zasady funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia
The regulations concerned with the health protection provisions
 Krzysztof Włoch, Piotr Mazurkiewicz, Ewa Warchoł-Sławińska, Iwona Bojar
Sytuacyjny model klienta w marketingu usług medycznych na podstawie doświadczeń brytyjskich
The situation model of client in the medical marketing services in the British experience
 Agnieszka K. Choińska, Andrzej Szpak
Satysfakcja pacjentów z usług świadczonych przez wybrane niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
Patients’ satisfaction with services provided by selected health care institutions
 Anna Steć, Małgorzata Wołyniak, Leszek Wdowiak
 
SZPITAL - PROBLEMY ORGANIZACYJNE87-90
Wykorzystanie łóżek szpitalnych w wybranych oddziałach szpitali specjalistycznych woj. lubelskiego
Hospital beds usage in selected wards of specialized hospitals of Lublin Voivodship
 Leszek Grochowski
Zmiany w zatrudnieniu personelu w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Changes in personnel recruitment in independent public healthcare facility
 Magdalena Zalewska, Marzena Pawińska, Andrzej Szpak
Rola fizjoterapeuty w rehabilitacji schorzeń układu krążenia u pacjentów przebywających w szpitalach sanatoryjnych i sanatoriach
The role of a physiotherapist in rehabilitation of cardiovascular diseases patients hospitalized in sanatorium hospitals and sanatoria
 Ewa Warchoł-Sławińska, Krzysztof Włoch
Rola fizjoterapeuty w rehabilitacji schorzeń kręgosłupa lędźwiowego u osób leczonych w szpitalu i sanatorium
The role of a physiotherapist in the rehabilitation of the lumbar spine disorders in sanatorium and hospital patients
 Ewa Warchoł-Sławińska, Piotr Mazurkiewicz, Krzysztof Włoch, Iwona Bojar
 
PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA91-98
Czynniki motywujące w pracy pielęgniarki rodzinnej
Motivation factors in the work of a family nurse
 Maria Stachowska, Beata Majchrzak, Aneta Klimberg
Wpływ reformy służby zdrowia na sytuację pacjenta i pielęgniarki w opiniach pielęgniarek rodzinnych
Influence of the health care reform on the situation of the patient and the nurse in the opinion of family nurses
 Maria Stachowska, Beata Majchrzak, Aneta Klimberg
Postawy pielęgniarek wobec osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi
The attitudes of nursing staff towards persons with high risk of civilization-related diseases
 Ewa Warchoł-Sławińska, Piotr Mazurkiewicz, Krzysztof Włoch, Iwona Bojar
Poziom wiedzy pielęgniarek na temat profilaktyki zakażeń dróg moczowych
Knowledge of urinary tract infections prevention among nurses
 Jacek Perliński, Jadwiga Słodkowska, Anna Andruszkiewicz
Problemy pielęgnacyjne i rehabilitacja chorych z chorobą Alzheimera
Nursing problems and rehabilitation of the Alzheimer’s disease patients
 Eleonora Mess, Aleksandra Lisowska, Tomasz Bąk, Jerzy Jabłecki, Kamila Jonak, Ewa Orawczak, Anita Łabus
Ocena zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską pacjentów hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji i opieki długoterminowej z wykorzystaniem arkusza kategoryzacji pacjentów w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
Evaluation of demand for nursing care of patients hospitalised in the rehabilitation department and long-term care department with the use of patient categorisation sheet developed for patients of nursing institutions
 Magdalena Strugała, Aleksandra Zielińska, Maria Stachowska, Michał Michalak
Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad osobą w wieku podeszłym w warunkach opieki instytucjonalnej z uwzględnieniem katalogu czynności życia codziennego, skali funkcjonowania poznawczego i ryzyka rozwoju odleżyn
Selected aspects of nursing care for an elderly patient in the institutional care setting in regard to daily living activities, cognitive function score and risk of bedsores assessment
 Aleksandra Zielińska, Magdalena Strugała, Maria Stachowska
Styl wspomagania pacjenta chorego na schizofrenię realizowany przez pielęgniarki Szpitala Psychiatrycznego we Fromborku
Style of helping a patient with schizophrenia realized by nurses from Psychiatric Hospital in Frombork
 Jacek Perliński, Mirosława Zgórska, Mariola Banaszkiewicz
 
PRACA W ZAWODACH MEDYCZNYCH99-101
Motywacje podejmowania pracy a ocena mechanizmów zatrudnienia i kariery zawodowej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Motivation for taking job in State Sanitary Inspectorate and assessment of perceived employment and professional career mechanisms
 Andrzej Boczkowski
Stres - jedynie tego nie brakuje lekarzom
Stress – doctors do not miss it
 Jadwiga Jośko, Janusz Kasperczyk, Piotr Gościniewicz, Jan Borczykowski, Jarosław Juszczyk, Jan Klimasara, Aleksandra Łukaszek, Łukasz Mazurek, Ewa Oleś
Występowanie zespołu wypalenia zawodowego wśród personelu medycznego
Prevalence of burn-out syndrome in medical staff
 Hanna Skórzyńska, Anna Pacian, Ewa Rudnicka-Drożak, Dorota Żołnierczyk-Kieliszek, Agata Stefanowicz, Marlena Sokół
 
CUKRZYCA102-104
Edukacja nauczycieli uczących dziecko z cukrzycą typu 1 jako profilaktyka powikłań u tych dzieci
Education of teachers who teach children suffering from insulin dependent diabetes mellitus (iddm) as a prophylactics of complications
 Małgorzata Urbańska-Kosińska, Jerzy T. Marcinkowski
Czynniki ryzyka miażdżycy u chorych z cukrzycą typu 1
Risk factors of atherosclerosis in patients with type 1 diabetes mellitus
 Małgorzata Puchta, Dariusz Korczak, Anna Lipińska, Danuta Liszewska-Pfejfer
Częstość występowania cukrzycy i korelacje z innymi czynnikami ryzyka w wieku 65-74 lata
The prevalence of diabetes and its correlation with other risk factors in the 65-74 age group
 Irena Maniecka-Bryła, Marek Bryła, Wojciech Drygas
 
WYBRANE CHOROBY PRZEWLEKŁE105-107
Przewlekła choroba nerek (PChN) jako narastający problem w ochronie zdrowia
Chronic kidney disease (CKD) as an increasing problem in health care
 Alicja E. Grzegorzewska
Ocena rozpowszechnienia i analiza objawów suchego oka u studentów z krótkowzrocznością
Evaluation of dry eye prevalence and analysis of symptoms in myopic students
 Kalina Góra-Kupilas, Beata Malara, Jadwiga Jośko
Starzenie się populacji jako wyzwanie dla woj. dolnośląskiego
Ageing of the population as a challenge for Lower Silesia region
 Jarosław Drobnik, Lech Lenkiewicz, Piotr Kollbek, Robert Susło
 
ZDROWIE PUBLICZNE108-112
Praktyka lekarza rodzinnego a zdrowie publiczne
General Practitioner and Public Health
 Maria Miller, Anita Gębska-Kuczerowska, Jacek Putz
Specjalizacja w dziedzinie zdrowia publicznego - regulacje prawne
Public health specialization-legal issues
 Jacek Antoni Piątkiewicz, Andrzej Szpak, Dorota Huzarska
Użyteczność studiów podyplomowych w dziedzinie zdrowia publicznego w ocenie absolwentów, pracodawców i ekspertów
The utility of postgraduate studies in public health in the assessment of alumni, employers and professionals
 Andrzej Boczkowski
Kształcenie w zakresie medycyny społecznej i zdrowia publicznego organizowane przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu
Educational activities in the area of social medicine and public health organized by Lower Silesia Public Health Center in Wrocław
 Jarosław Drobnik, Lech Lenkiewicz, Piotr Kollbek, Robert Susło
Absolwenci akredytowanych szkół zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych
The graduates of accredited schools of public health in the United States of America
 Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła
 
VARIA113-114
Zjawisko samoleczenia wśród studentów wybranych kierunków studiów
The phenomenon of self-treatment among students of selected faculties
 Janusz Kasperczyk, Jadwiga Jośko, Jan Klimasara, Jarosław Juszczyk, Maciej Pelikajnien
Odpowiedzialność prawna lekarza przy zabiegach nieterapeutycznych nieuregulowanych ustawowo
Legal physician’s responsibility for non-therapeutic interventions not regulated by legal acts
 Krzysztof Chudoń, Andrzej Szpak
 
HIGIENA SZPITALNA - ZAKAŻENIA SZPITALNE (ZAKŁADOWE)115-118
Wiedza studentów analityki medycznej nt. higieny rąk i stosowania rękawiczek ochronnych w zakładach opieki zdrowotnej
Knowledge of medical analytics students about hygiene of hands and using protective gloves in medical practice
 Aneta Klimberg
Stosunek formalnie zgłoszonych zakażeń szpitalnych do ich rzeczywistej liczby w 15 oddziałach typowego polskiego szpitala w Sieradzu
The relation of the number of formally reported nosocomial infections to their real number in 15 wards of the standard polish hospital in Sieradz
 Halina Pecyna, Jan Kuydowicz
Analiza działalności Zespołów ds. zakażeń zakładowych w szpitalach woj. zachodniopomorskiego
Analysis of the activities of institutional infections group in hospitals of the Zachodniopomorskie Voivodship
 Renata Opiela, Ryszard Kolmer, Paweł Zienkiewicz
Ocena sterylizacji w szpitalach woj. zachodniopomorskiego w 2005 r.
Evaluation of sterilization in hospitals of the Zachodniopomorskie Voivodship in the year 2005
 Renata Opiela, Ryszard Kolmer, Paweł Zienkiewicz
 
ŻYWIENIE119-136
Styl żywienia dzieci przedszkolnych w opinii ich rodziców
Nutritional habits amongst nursery-school children in parents’ opinion
 Marta Stankiewicz, Jolanta Pęgiel-Kamrat, Marzena Zarzeczna-Baran, Marek Jankowski, Wiesława Łysiak-Szydłowska, Magdalena Pieszko Klejnowska
Żywienie a proporcja masy ciała do wysokości na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej w Elblągu
Children nutrition and weight for height in the Elbląg Elementary School’s pupils
 Jacek Perliński, Zyta Kemska, Mariola Banaszkiewicz
Znaczenie żywienia w aspekcie powstawania chorób układu krążenia
Role of nutrition in the aspect of cardiovascular diseases development
 Kamila Gawłowicz, Jadwiga Rzempowska
Zachowania żywieniowe i metody kontroli masy ciała u młodzieży 16-18 lat w Polsce w kontekście postrzegania własnego wyglądu i masy ciała
Eating, dieting and other weight control behaviours of young people 16-18 year old in the context of body image and body weight status perception
 Anna Oblacińska, Izabela Tabak, Maria Jodkowska
Sposób odżywiania się oraz wybrane czynniki zdrowego stylu życia wśród młodzieży licealnej
Eating habits and the chosen factors of healthy lifestyle among high school students
 Janusz Kasperczyk, Jadwiga Jośko, Joanna Bilska
Różnice w sposobie odżywiania się młodzieży gimnazjalnej w woj. pomorskim w zależności od płci
Differences in nutritional habits amongst gymnasium youth in Pomorskie Voivodeship depending on gender
 Magdalena Pieszko-Klejnowska, Jolanta Pęgiel-Kamrat, Marzena Zarzeczna-Baran, Wiesława Łysiak Szydłowska, Marta Stankiewicz
Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej - część I - Zachowania młodzieży związane z odżywianiem
Lifestyle among secondary school students – prevelence of choosen health factors – part I – Pattern of students’ diet
 Tadeusz Wołowski, Marzenna Jankowska
Higiena jamy ustnej i nawyki żywieniowe a intensywność próchnicy u osób dorosłych
Hygiene of oral cavity and nutritional habits as compared to intensity of caries in adult individuals
 Anna K. Szkaradkiewicz
Żywienie w różnych okresach treningowych zawodników w podnoszeniu ciężarów o wysokich kwalifikacjach
Nutrition of the high qualifications contestants in weight lifting in various training periods
 Elżbieta Huk-Wieliczuk, Jarosław Sacharuk
Dieta kobiet przed i w czasie ciąży
Women’s diet before and during gestation
 Iwona Bojar, Ewa Humeniuk, Leszek Wdowiak, Krzysztof Kot, Ewa Warchoł-Sławińska, Krzysztof Włoch
Zachowania żywieniowe kobiet ciężarnych
Pregnant women’s nutritional behaviours
 Iwona Bojar, Ewa Humeniuk, Leszek Wdowiak, Paweł Miotła, Ewa Warchoł-Sławińska, Krzysztof Włoch
Ocena realizacji zaleceń dietetycznych przez pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych dializoterapii
Implementation of dietary recommendations by patients with chronic renal failure during dialysis therapy
 Agnieszka Szpanowska-Wohn, Emilia Kolarzyk, Dorota Lang-Młynarska, Barbara Wójtowicz
Oszacowanie analityczne poboru mikroelementów w całodziennych racjach pokarmowych młodzieży przy użyciu metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Estimation of microelements intake with daily food rations of young women using a method of atomic absorption spectrophotometry
 Małgorzata Szady-Grad, Jacek Klawe, Bernadeta Szczepańska, Agnieszka Droń
Ocena stopnia otyłości oraz postaw wobec palenia tytoniu u kobiet i mężczyzn zamieszkałych na Dolnym Śląsku
Assessment of obesity and attitudes toward tobacco smoking among women and men from Lower Silesia
 Katarzyna Zatońska, Ludmiła Waszkiewicz, Katarzyna Połtyn-Zaradna
Zwartość mikro- i makroelementów we włosach młodzieży mieszkającej w internacie
Contens of micro- and macroelements in the hair of young people residing in dormitories
 Anna Światły-Figiel, Jacek J. Klawe, Katarzyna Błachnio, Agnieszka Zbonikowska
Charakterystyka zwyczajów żywieniowych krakowskiej młodzieży akademickiej
The characteristics of nutritional habits of students in Cracow
 Agata Skop-Lewandowska, Emilia Kolarzyk
Współczesne poglądy na etiologię zaburzeń odżywiania typu anorexia nervosa
Presents views on the etiology of anorexia nervosa
 Tomasz Kucmin, Teresa B. Kulik, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Katarzyna Tomkiewicz, Bożena Śpila, Agnieszka Dyduch
Socjalne czynniki ryzyka występowania otyłości u dzieci szkolnych z upośledzeniem umysłowym z Polski Południowo-Wschodniej
Obesity social risk-factors in schoolchildren with mental retardation from South-East Poland
 Artur Mazur, Grażyna Hejda
 
ŻYWNOŚĆ137-139
Ocena zagrożeń zdrowotnych wynikająca z obecności azotanów i azotynów w różnych grupach artykułów spożywczych
Estimation of health risks resulting from presence of nitrates and nitrites in selected groups of food products
 Tadeusz Sadowski, Anna Głogowska-Gruszka, Józef Lipa, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Zenon Czuba, Wojciech Król
Występowanie bakterii z rodzaju Campylobacter u drobiu w trakcie procesu ubojowego
The prevalence of Campylobacter spp. in poultry during the slaughter process
 Bernadeta Szczepańska, Jacek J. Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Adam Jurgoński, Małgorzata Szczepańska
Mikrobiologiczne zanieczyszczenia suchych produktów spożywczych występujące w magazynach szpitalnych
Microbiological contamination of dry food products derived from hospital’s storage places
 Tadeusz Sadowski, Anna Głogowska-Gruszka, Józef Lipa, Wojciech Król, Zenon Czuba, Joanna Taniek-Sadowska
 
PROBLEMY PERINATOLOGII I PEDIATRII140-144
Główne zagrożenia w opiece perinatalnej oraz działania profilaktyczne na terenie woj. lubuskiego
Main hazards in perinatal care and prophylactic activities in Lubuskie province
 Irena Jaszkul, Wiesława Kandefer
Zmiany umieralności okołoporodowej i niemowląt jako wykładnik zmian poziomu cywilizacyjnego Polski i woj. dolnośląskiego
Changes in infant mortality as a measure of civilisation progress in Poland and Lower Silesia region
 Jarosław Drobnik, Lech Lenkiewicz, Piotr Kollbek, Robert Susło
Sytuacja zdrowotna dzieci i młodzieży (0-19 lat) na terenie woj. lubuskiego
Health situation of children and adolscents (aged 0-19 years) in Lubuskie Province
 Irena Jaszkul, Krystyna Żuk, Tomasz Zabiszak
Rodzinne uwarunkowania astmy oskrzelowej u dzieci - wyniki badania ankietowego na Śląsku
Genetically determined childhood asthma – results of a questionnaire survey conducted in Silesia
 Janusz Kasperczyk, Mirosław Tyrpień
Ocena wpływu poziomu lęku na różnicowanie się wartości ciśnienia w populacji dzieci i młodzieży miasta Poznania
Assessment of the influence of the level of anxiety on the differentiation of arterial blood pressure values in the population of children and adolescents in the city of Poznan
 Alicja Krzyżaniak, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Małgorzata Krzywińska-Wiewiórowska, Jerzy Gałęcki
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTŁW145-146
Zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych w szpitalnym systemie informatycznym
Medical data security assurance in hospital computer-based system
 Marzena Pawińska, Andrzej Szpak, Magdalena Zalewska
Ochrona danych osobowych w zakładzie opieki zdrowotnej - teoria i praktyka
Personal data protection in a hospital – theory and practice
 Paweł Dzierzyński, Jacek Łukomski, Erwin Strzesak
 
PRZEMOC147-149
Zjawisko przemocy wobec osób starszych powyżej 65 r.ż. mieszkańców rejonów wiejskich woj. lubelskiego w porównaniu do rejonów miejskich
The phenomenon of violence against people over 65 years of age – inhabitants of the rural area of the Lublin voivodeship as compared with city dwellers
 Ewa Rudnicka-Drożak, Maciej Latalski
Ofiary wielokrotnych pobić w świetle obdukcji sądowo-lekarskich
Victims of multiple beatings in the light of forensic obductions
 Jerzy T. Marcinkowski, Michał M. Marcinkowski
Przemoc w szkole podstawowej i gimnazjum
Violence in primary and secondary schools
 Jerzy T. Marcinkowski, Daria Giezowska