V Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Białowieża, 23-27 maja 2007


PROBLEMY TERAPEUTYCZNO-PIELĘGNACYJNE: OD POCZĘCIA DO STAROŚCI

© Probl Hig Epidemiol 2007, 88(supl 1)


 
SESJA PLENARNA I1-6
Strategia profilaktyki w chorobach cywilizacyjnych
Prevention strategy in lifestyle diseases
 Teresa B. Kulik, Anna Pacian, Bożena Zboina
Wyzwania współczesnej neonatologii
Contemporary neonatology
 Marek Szczepański
Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta
Nurse role in the patient education
 Zbigniew Gaciong
Świąd skóry jako problem interdyscyplinarny
Itching as an interdisciplinary problem
 Jacek Szepietowski
Efektywność rehabilitacji prowadzonej przez ZUS i KRUS. Przyczyny rozbieżności pomiędzy ocenami lekarzy i pacjentów
Efficacy of rehabilitation conducted by SII and ASIF. Cause of divergence among physicians and patients opinions
 Jerzy T. Marcinkowski
Od poczęcia do starości – impresje malarskie
Since conception to old age – painting impressions
 Elżbieta Krajewska-Kułak, Marek Szczepański, Anna Baranowska, Barbara Jankowiak, Katarzyna Krajewska, Dorota Kondzior, Jolanta Lewko, Cecylia Łukaszuk, Wojciech Nyklewicz, Hanna Rolka, Krystyna Klimaszewska, Krystyna Kowalczuk, Matylda Sierakowska, Agnieszka Szyszko-Perłowska, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
 
CHOROBY CYWILIZACYJNE – WYZWANIEM DLA LEKARZY, PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH7-19
Związek poczucia koherencji z radzeniem sobie w codziennym życiu w chorobach tkanki łącznej
The relation between the sense of coherence and coping with everyday life in patients with connective tissue disorders
 Krystyna Kurowska, Magdalena Zając
Jakość życia pacjentów z pyłkowicą przed rozpoczęciem immunoterapii
The quality of life in patients with pollinosis before the immunotherapy treatment
 Małgorzata Filanowicz, Ewa Szynkiewicz, Aneta Dobór-Dzwonka, Bernadeta Cegła
Zespół chorego budynku
Sick building syndrome
 Ewa Szynkiewicz, Bernadeta Cegła, Małgorzata Filanowicz, Aneta Dowbór-Dzwonka
Spożywanie alkoholu a ciśnienie tętnicze krwi – w opinii pielęgniarek
Use of alcohol and blood pressure – according to nurses
 Hanna Grabowska, Krzysztof Narkiewicz, Władysław Grabowski, Maria Krajewska, Michał Grzegorczyk, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Dariusz Świetlik
Zasady klinicznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – w opinii pielęgniarek
Clinical rules for measuring blood pressure – according to nurses
 Hanna Grabowska, Krzysztof Narkiewicz, Marzena Chrostowska, Radosław Szczęch, Andżelina Dubiela-Dąbrowska, Wiesława Kucharska, Władysław Grabowski
Wiedza studentów V roku pielęgniarstwa nt. rozpowszechnienia, klasyfikacji i następstw nadciśnienia tętniczego
The knowledge of 5th year nursing students about the spread, classification and effects of high blood pressure
 Hanna Grabowska, Krzysztof Narkiewicz, Władysław Grabowski, Maria Krajewska, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Dariusz Świetlik
Dieta a prewencja pierwotna nadciśnienia tętniczego – w opinii pielęgniarek
Diet and primary prevention of high blood pressure – according to nurses
 Hanna Grabowska, Krzysztof Narkiewicz, Władysław Grabowski, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Maria Krajewska, Dariusz Świetlik
Świadomość zagrożenia otyłością a zachowania żywieniowe wśród uczniów ciechanowskich szkół w wieku 10-18 lat – doniesienie wstępne
The awareness of obesity threat versus nutrition habits among students of Ciechanow schools aged 10-18 – preliminary report
  Małgorzata Marcysiak, Grażyna Skotnicka-Klonowicz
Czynniki ryzyka chorób układu krążenia w populacji młodych dorosłych osób – studentów Śląskiej Akademii Medycznej
Cardiovascular risk factors in young adult population – students population of Silesian Medical University
 Bogusława Banaszak-Żak
b-tromboglobulina i płytki krwi u chorych z depresją
b-thromboglobulin and platelets in patients with depression
 Maria Mantur, Katarzyna Kruszewska, Dariusz Juchnowicz
Czynniki determinujące wysokie ryzyko chorób układu krążenia w subpopulacji młodych dorosłych osób – studentów Śląskiej Akademii Medycznej
Factors influencing high cardiovascular risk factors in subpopulation of young adults – students of Silesian Medical University
 Bogusława Banaszak-Żak
Jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2
Quality of life patients with diabetes type 2
 Genowefa Gaweł, Anna Ciurka, Krystyna Twarduś, Małgorzata Górka
Ocena jakości życia i stopnia akceptacji choroby wśród pacjentów z cukrzycą i neuropatią cukrzycową
Quality of life and its relationship to the degree of illness acceptance in patients with diabetes and peripheral diabetic neuropathy
 Jolanta Lewko, Barbara Polityńska, Jan Kochanowicz, Wiesław Zarzycki, Anna Okruszko, Matylda Sierakowska, Barbara Jankowiak, Maria Górska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Kowalczuk
 
PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ (HOSPICYJNEJ)20-33
Co to jest leczenie objawowe – paliatywne i dlaczego warto z niego korzystać?
Symptom control-palliative treatment and palliative-hospice care what this means and what profit can bring?
 Jacek Łuczak
Cierpienie osób starszych z chorobą nowotworową i związane z tym problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne
The suffering of elderly cancer patients and nursing problems associated with this condition
 Małgorzata Halicka, Anna Romańczuk
Oczekiwania chorych z bólami nowotworowymi i stopień ich zaspokojenia w warunkach opieki paliatywnej
Needs and expectations of patients with cancer pain and the level of its fulfillment in palliative care
 Marta Czerwik
Świadoma zgoda pacjenta a eutanazja
Informed patient’s consent and euthanasia
 Jerzy Błaszczuk
Satysfakcja z pracy pielęgniarek zatrudnionych w opiece paliatywnej
Job satisfaction of nurses who look after palliative patients
 Maria Łyżnicka, Monika Korbel-Pawlas, Jolanta Sułek, Adam Pawlas
Doświadczenia z działalności „Hospicjum Domowego” przy Wielkopolskim Stowarzyszeniu Woluntariuszy Opieki Paliatywnej w Poznaniu
Elderly patients in “Home Hospice” – single centre experience
 Katarzyna Wieczorkowska-Tobis, Agnieszka Rajska-Neumann, Anna Jakrzewska-Sawińska, Krzysztof Sawiński
Pacjenci wielkopolskiego Hospicjum dla Dzieci w latach 1999-2006
Patients at Wielkopolska Children’s Hospice in the period 1999-2006
 Iwona Król, Anna Jakrzewska-Sawińska, Maria Wajda-Kasprowicz, Elżbieta Bortkiewicz
Postawy wobec umierania i śmierci pielęgniarek hospicyjnych i anestezjologicznych
Attitude in the face of dying and death of hospice and anaesthesiologic nurses
 Agnieszka Tolarczyk
Postawy wobec eutanazji
Attitudes in the face of euthanasia
 Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Krystyna Klimaszewska, Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Anna Baranowska, Dorota Kondzior, Katarzyna Krajewska, Agnieszka Szyszko-Perłowska, Cecylia Łukaszuk, Joanna Chilińska, Beata Kowalewska
Środowiskowe ryzyko grzybic u pacjentów leczonych w oddziale nabytych niedoborów odporności
Environmental risk of mycosis in patients treated at an acquired immunodeficiency ward
 Agnieszka Gniadek, Anna B. Macura
Ryzyko niedożywienia u chorych starszych, jako czynnik wpływający na jakość ich życia
The risk of undernutrition in elderly patients as a factor influencing their quality of life
 Beata Babiarczyk, Ewelina Jaksz-Recmanik
Proste i złożone czynności dnia codziennego wśród osób starszych będących pod opieką pomocy społecznej na Śląsku
Simple and instrumental activities of daily living of elderly people provided with social care in Silesia
 Dorota Dobrzyń, Czesław Marcisz
Częstotliwość występowania depresji w wieku podeszłym w populacji pacjentów praktyki lekarza rodzinnego – badania własne
The frequency of occurrence of depression in population in the aged of patients of the family doctor practice – own investigations
 Izabela Wróblewska
Opinie pensjonariuszy Domu Opieki „Samarytanin” nt. terapii zajęciowej i jej wpływu na ich sprawność funkcjonalną
The opinions of residents living in Nursing Home “Samaritan” about activities as therapy and it influence on their functional activity
 Ewelina Jaksz-Recmanik, Joanna Zalewska-Puchała, Irena Puzoń
Grupy wsparcia dla kobiet leczonych onkologicznie jako metoda wprowadzania w życie pacjentek wszechstronnych programów zdrowotnych
Support groups for women treated oncologically as a method of introducing comprehensive health programmes in their life
 Irena Fiedorczuk
 
PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA34-45
Styl żywienia młodzieży szkolnej
Style of youth’s nourishment at school
 Regina Żuralska, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Ewa Kowalkiewicz-Hussein, Rajmunda Gołębiewska, Darek Świetlik
Analiza czynników ryzyka wpływających na występowanie udaru mózgu – rola pielęgniarki
Analysis of risk factors influencing the stroke occurrence – nurses tasks
 Beata Jankowska, Adela Bartczuk, Jan Socha, Krystyna Łoboz-Grudzień
Młodzież a substancje psychoaktywne
Psychoactive substances and school students
 Regina Żuralska, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Ewa Kowalkiewicz-Hussein, Rajmunda Gołębiewska, Darek Świetlik
Wiedza o chorobie u pacjentów po przebytym ostrym zapaleniu trzustki
Knowledge about disease in patients after acute pancreatitis
 Izabela Chmiel, Antoni Czupryna, Maria Cisek, Antoni Szczepanik, Janusz Kołacz, Agnieszka Gniadek, Jan Kulig
Samoocena zachowań zdrowotnych dzieci w domu dziecka na podstawie badań własnych w województwie podlaskim
Health-related behaviour self-assessment of children living in a children’s homes, study based on own research realized in the Podlaskie voivodship
 Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Cecylia Łukaszuk, Barbara Jankowiak, Hanna Rolka, Anna Baranowska, Irena Wrońska, Marek Szczepański
Problem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej
Problem of alcoholism among secondary school teenagers (gimnazjum)
 Małgorzata Zagroba, Katarzyna Górska-Myśliwiec
Poziom wiedzy o swojej chorobie pacjentów chorych na łuszczycę
The level of knowledge on the disease in patients suffering from psoriasis
 Jolanta Kwiatek, Grażyna Chodorowska
Analiza stylu życia studentów wybranych uczelni
The life style analysis of students chosen colleges in Poland
 Dorota Ordys, Jolanta Eszyk
Wiedza studentów grodzieńskich uczelni wyższych na temat infekcji przenoszonych drogą płciową
Students knowledge of Grodno Universities on sexual transmitted disorders
 Dmitrij Chworik, Andrzej Szpakow, Regina Kruszewa
Zachowania zdrowotne studentów a poczucie własnej skuteczności
Health behaviour of students versus a sense of self-efficacy
 Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda, Agata Gałuszka, Jolanta Kolonko
Struktura żywienia dzieci miejskich w wieku 10 lat
Feeding structure of children aged 10 years from the city
 Andrzej Szpakow, Michal Omeljanczyk, Swietlana Polubinskaja
Zachowania zdrowotne kobiet powiatu sokólskiego
Pro-health attitude of women living in the District of Sokolka
 Lila Anna Micun
 
ROLA ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO W INTERDYSCYPLINARNEJ OPIECE NAD PACJENTEM46-71
Właściwe środowisko pracy: jakość warunków pracy = jakość opieki
The proper environment of work: the quality of conditions of work = quality of care
 Dorota Kilańska
Rola zespołu terapeutycznego w opiece nad dzieckiem (uczniem) z padaczką
The role of a therapeutic team with care of child (pupil) who has the epilepsy
 Zbigniew Tokarski, Małgorzata Wojciechowska
Wpływ wybranych czynników na jakość życia dzieci z bólami głowy
Influence of selected factors on quality of life of children with headaches
 Dorota Talarska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
Styl życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
Lifestyle of patients with coronary heart disease
 Dorota Talarska, Grażyna Bączyk, Małgorzata Pacholska
Nieswoiste choroby zapalne jelit – opieka nad chorym w okresie leczenia chirurgicznego
Inflammatory bowel diseases – care during the surgery treatment period
 Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda
Wyznaczanie miejsca stomii jelitowej – rola i zadania pielęgniarki
Preoperatively stoma unspotted patients – a nursing issue
 Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Zbigniew Banaszkiewicz
Ocena deficytu samoopieki u chorych ze stomią w podeszłym wieku
Assessment of self-care deficiency among elderly patients with ostomy
 Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska, Maria T. Szewczyk, Zbigniew Banaszkiewicz, Arkadiusz Jawień, Justyna Cwajda
Zastosowanie Skali Waterlow do oceny ryzyka wystąpienia odleżyn
Application of Waterlow Scale in estimation of decubitus ulcer risk
 Elżbieta Grochans, Sylwia Wieder-Huszla, Anna Jurczak, Małgorzata Starczewska, Małgorzata Olechnowicz
Czy zespoły terapeutyczne realizują w pełni swoje zadania?
If therapeutics groups realize their tasks fully?
 Jadwiga Salamon, Kazimiera Moździerz
Satysfakcja pacjenta jako miernik jakości usług medycznych – rozważania teoretyczne i analiza The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS)
Patient satisfaction as a measure of quality of health care services – discussion and analysis of The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS)
 Aneta Dowbór-Dzwonka, Bernadeta Cegła, Małgorzata Filanowicz, Ewa Szynkiewicz
Przygotowanie jednostek lecznictwa zamkniętego na terenie regionu kujawsko-pomorskiego do wdrożenia postępowania profilaktycznego i leczenia odleżyn
Level of preparation for preventive procedures and pressure ulcer treatment in health care units from the Kujawsko-Pomorski region
 Lidia Dopierała, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda, Aleksandra Popow, Maria Wyrzykowska
Pielęgnowanie chorych leczonych po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym
Nursing problems of patients treated after craniocerebral trauma
 Lidia Dopierała
Ocena jakość życia osób ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych powtarzalnymi hemodializami i dializami otrzewnymi
Assessment of quality of life of people suffering from terminal renal failure treated with repeatable hemodialyses and dialyses
 Ewa Borowiak, Elżbieta Braksator, Marek Nowicki, Tomasz Kostka
Umiejętności i zdolności ważne w pracy pielęgniarek: opinie studentów medycyny w Polsce
Skills and abilities important for nurses: Polish medical students’ opinions
 Ludmiła Marcinowicz, Mary Foley, Danuta Zarzycka, Adam Windak, Krzysztof Buczkowski, Sławomir Chlabicz
Objawy niepożądane u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w zależności od rodzaju stosowanego znieczulenia i trybu przyjęcia
Adverse effects in patients after hip replacement in relation to anaesthetic method and the admission procedure
 Bożena Muraczyńska, Anna Adam
Zachowania zdrowotne pacjentów z niedokrwieniem kończyn dolnych
Health behaviours of patients with lower limbs ischemia
 Alicja Patoła, Renata Piotrkowska, Janina Książek
Zespół terapeutyczny z perspektywy pielęgniarek
The therapeutic team from perspective of nurses
 Wojciech Nyklewicz
Ocena procesu pielęgnowania operowanych chorych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego
Estimate of process of nursing operated patients with cholelithiasis
 Janina Książek, Artur Gibas, Monika Jaromińska
Zastosowanie wybranych modeli pielęgnowania w opiece nad pacjentem chirurgicznym
Application of selected nursing care models in the care of a surgical patient
 Janina Książek, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Piotr Janiewicz, Renata Piotrkowska
Ocena problemów zdrowotnych pacjentów z twardziną układową ograniczoną i uogólnioną
The assessment of health problems of patients suffering from limited and diffuse systemic sclerosis
 Matylda Sierakowska, Stanisław Sierakowski, Jolanta Lewko, Barbara Jankowiak, Krystyna Kowalczuk, Elżbieta Krajewska-Kułak
Zastosowanie poradnictwa w praktycznej działalności pielęgniarki
The use of advisory in nurse’s practical activity
 Teresa Paszek, Zofia Sienkiewicz, Irena Wrońska
Nietrzymanie moczu u kobiet jako problem zdrowotny i społeczny
Urinary incontinence in women as a health and social problem
 Beata Leśniczak, Grzegorz Krasomski, Włodzimierz Stelmach, Alina Kowalska
Analiza zachowań zdrowotnych, samooceny oraz zagrożeń zdrowia pielęgniarek studiujących zaocznie
Analysis of health behavior, self-rating and health danger of nurses externally studying
 Marta Muszalik, Jacek Klawe, Alicja Marzec, Kornelia Kędziora-Kornatowska
Działalność samorządu zawodowego w opinii pielęgniarek i położnych
Activity of the self-government in the opinion of nurses and midwives
 Zofia Jemieljańczuk, Jolanta Lubicz-Sienicka
Satysfakcja pielęgniarek z pracy zawodowej
Nurses’ job satisfaction
 Monika Korbel-Pawlas, Jolanta Sułek, Adam Pawlas, Maria Łyżnicka
Komunikowanie terapeutyczne pielęgniarek z pacjentami niepełnosprawnymi
Nurses’ therapeutic communication with disabled people
 Bogusława Ryś, Teresa Grzywna, Grażyna Franek, Joanna Zalewska-Puchała
Współczesna medycyna ludowa na wsi
Current folk medicine in the village
 Maria Cisek, Adrian Molanda, Agnieszka Gniadek, Izabela Chmiel
 
SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH72-95
Odżywianie pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy jako element edukacji zdrowotnej
Nutritional status of patients with gastric or duodenal ulcerosis as an element of health education
 Magdalena Ozga, Ewa Borowiak, Małgorzata Adamek
Subiektywna ocena dolegliwości bólowych po zabiegu neurochirurgicznym – doniesienie wstępne
Subjective assessment of postoperative pain in neurosurgical patients – early reports
 Dariusz Jatczak, Robert Ślusarz, Małgorzata Jóźwicka
Ocena wiedzy na temat klimakterium wśród kobiet w wieku okołomenopauzalnym
Evaluation of knowledge about climax between women in time of menopause
 Katarzyna Głowacka
Postawy studentów pielęgniarstwa wobec chorych psychicznie
Nursing students’ attitudes towards mentally ill
 Izabela Lebiedzińska, Julia Sawicka
Stopień sprawności pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa – doniesienie wstępne
A degree of efficiency of patients suffering from back pain disorders – preliminary communication
 Renata Jabłońska, Robert Ślusarz, Karolina Frost, Marcin Tafelski, Lech Grzelak
Rola Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w profilaktyce raka jąder
The role of a nurse primary health care in prevention testicle cancer
 Ewa Kacprzak, Maria Kania
Samoocena pielęgniarek neurochirurgicznych w zakresie wybranych aspektów opieki
Neurosurgical nurses’ self-evaluation concerning selected aspects of care
 Aleksandra Karabanowicz, Robert Ślusarz, Renata Jabłońska, Agnieszka Królikowska, Lech Grzelak
Czynniki determinujące stopień otyłości mierzony wskaźnikami BMI i WHR – badanie wstępne
Factors determining the level of obesity measured with BMI and WHR – introductory research
 Karolina Kołodziej, Janusz Strzelczyk, Ewa Borowiak
Poziom sprawności pensjonariuszy domów pomocy społecznej w zakresie podstawowych czynności codziennego życia
Estimation of fitness level of occupants of old people’s homes in the most basic daily life activities
 Jacek Konieczka, Anna Mazurkiewicz
vProblemy zdrowotne osób w podeszłym wieku – porównanie wiedzy studentów Akademii Medycznej i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Health problems of the elderly – comparison of knowledge of nursing students and University of the Third Age members
 Katarzyna Prus, Dominika Wieczorek, Katarzyna Broczek
Potrzeba i metody edukacji zdrowotnej wśród młodzieży w wieku 10-16 lat
Requirements and methods of health education among children 10-16 years old
 Michał Sawicki
Wiedza na temat zaleceń dietetycznych u pacjentów przewlekle hemodializowanych
The knowledge about dietary recommendations in chronic haemodialysis patients
 Katarzyna Szerko, Beata Naumnik, Michał Myśliwiec
Kto bardziej obawia się starości: studenci Akademii Medycznej czy słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
Who is more afraid of the old age: nursing students or Third Age University members?
 Dominika Wieczorek, Katarzyna Prus, Katarzyna Broczek
Rola pielęgniarki w przygotowaniu psychicznym do badań diagnostycznych pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych w poradni przyszpitalnej
Nurse’s role in psychical preparation for diagnostic examination of patients hospitalized and cured in out-patient’s clinic
 Anna Lisowska, Aneta Gądek, Renata Kozioł, Magdalena Pałach, Jagoda Kieszniowska, Katarzyna Nosal
Współczesne metody rehabilitacji wcześniaków
Present day methods of rehabilitation of premature babies
 Anna Nowicka, Katarzyna Nowicka, Lucyna Sochocka
Wiedza pracowników służby zdrowia dotycząca ryzyka transmisji HIV z matki na dziecko
Healthcare workers’ knowledge concerning risk of transmitting HIV from a mother to a child
 Ewa Pentkowska
Zachowania zdrowotne osób w wieku podeszłym
Health behaviours of elderly patients
 Anna Matynia, Katarzyna Porzych, Marcin Porzych, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jadwiga Motyl, Anna Polak
Uzależnienie od Internetu – problem współczesnej młodzieży
Addiction to the Internet – present-day problems of youth
 Marta Świderska, Katarzyna Borawska, Wioletta Chilińska, Katarzyna Najda, Sylwia Zecer, Agata Gołębiewska
Styl odżywiania się nastolatków. Studium porównawcze na przykładzie młodzieży gimnazjalnej
Teenagers’ feeding habits. Comparative study
 Aleksandra Chojnacka, Justyna Filipowicz
Ocena zawartości tłuszczów w jadłospisach przedszkolnych na terenie Białegostoku
Evaluation of contents of fat in kindergarten’s menus realized in Bialystok
 Remigiusz Filarski, Radosław Majewski, Ewa Pentkowska, Maria Trams
Zawartość wybranych związków o działaniu antyoksydacyjnym w jadłospisach dekadowych realizowanych w białostockich przedszkolach
Content of chosen antioxidants in decade menus implemented in Bialystok kindergartens
 Radosław Majewski, Remigiusz Filarski
Ocena jakości porad dietetycznych przez pacjentów poradni dla cukrzyków
Evaluation of dietetic advice quality done by patients of a diabetic clinic
 Maria K. Trams, Remigiusz Filarski, Radosław Majewski, Ewa Pentkowska
Znaczenie edukacji pacjenta z cukrzycą dla promowania zachowań prozdrowotnych
The significance of education in patients with diabetes for promotion of health behaviour
 Agnieszka Bocian, Ewa Borowiak, Małgorzata Matuszewska
Zachowania prozdrowotne uczniów Gimnazjum w Sokółce
Pro-health attitude of junior secondary school pupils in Sokolka
 Izabela Micun
 
WYBRANE PROBLEMY NEONATOLOGII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII96-107
Opieka okołoporodowa w Austrii – zmiany nastawione na potrzeby kobiet
Perinatal care in Austria – changes sets on women needs
 Agnieszka Herzig
Niedotlenienie okołoporodowe jako przyczyna zgonów i wielonarządowych uszkodzeń płodów i noworodków
Perinatal hypoxia as the reason of deaths and multiorgan injuries of foetuses and newborns
 Barbara Golonko, Iwona Radziejewska
Analiza bakteriologiczna pokarmu kobiecego uzyskanego metodą odciągania ręcznego lub przy użyciu laktatora (pompy mechanicznej) w warunkach szpitalnych i domowych
Bacteriological analysis of human milk obtained by manual expression or breast pumps in hospital and home conditions
 Monika Kamianowska, Barbara Bebko, Marek Szczepański, Grzegorz Kamianowski
Wpływ kąpieli noworodków w pierwszych dniach życia na kształtowanie się pH skóry w różnych regionach ciała
Influence of bath on fluctuations of pH in different areas of neonatal skin
 Marek Alifier, Hanna Borysewicz-Sańczy Monika Ciulkin ,Teresa Reduta Marek Szczepański, Teresa Laudańska
Analiza parametrów antropometrycznych i stanu noworodków oddanych do domu dziecka
Analysis of anthropometrical parameters and state of health of the newborns transferred to orphanage
 Ewa Rynkiewicz-Szczepańska, Wojciech Szczepański, Marek Szczepański
Erytropoetyna hamuje proces peroksydacji lipidów oraz ekspresję cząsteczek adhezji międzykomórkowej-1 (ICAM-1) i cząsteczek adhezji komórkowej płytek i śródbłonka-1 (PECAM-1) na komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej (HUVEC) stymulowanych czynnikiem martwicy nowotworów-a (TNF-a)
Erythropoietin prevents lipid peroxidation process and intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) and platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) expression on human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) induced by tumor necrosis factor-a (TNF-a)
 Marek Szczepański, Monika Kamianowska
Kliniczno-mikrobiologiczna charakterystyka zakażeń szpitalnych w oddziale intensywnej terapii noworodka
Clinical and microbiological characteristics of hospital infections in the Neonatal Intensive Care Unit
 Anna Jurczak, Stefania Giedrys-Kalemba, Agnieszka Kordek, Elżbieta Grochans
Postaci kliniczne zakażeń u noworodków hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Perinatologii w okresie 1 roku
Clinical forms of infections in neonates hospitalized in Clinic of Obstetrics and Perinatology within the space of one year
 Anna Jurczak, Stefania Giedrys-Kalemba, Agnieszka Kordek, Elżbieta Grochans
Możliwość przeniesienia wirusa HCV i HBV z zakażonej matki na noworodka w okresie ciąży i karmienia – postępowanie pielęgniarskie
Possibility of infecting a newborn baby by its HCV and HBV positive mother – nursing treatment
 Agnieszka Gniadek, Olga Biegańska, Maria Cisek
Program Upowszechniania Karmienia Naturalnego realizowany w Poradni Zaburzeń Laktacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
Educational program of breastfeeding implementation in Lactation Outpatient Clinic in Bialystok
 Anna Malinowska, Maria Piotrowska-Depta
Analiza porównawcza wsparcia informacyjnego dotyczącego laktacji u położnic hospitalizowanych na oddziale rooming-in
Comparative analysis of informative support in lactation provided for lying-in women hospitalized in rooming-in system
 Elżbieta Grochans, Anna Jurczak, Katarzyna Augustyniak, Zbigniew Szych, Izabela Trypka
Naturalne metody planowania rodziny czy antykoncepcja – aspekty etyczne
Natural family planning methods or contraception – ethical aspects summary
 Małgorzata Dziedzic
 
ZAGROŻENIA ZAWODOWE PERSONELU MEDYCZNEGO108-118
Czynniki ryzyka i objawy przewlekłej niewydolności żylnej u pielęgniarek
Risk factors and symptoms of chronic venous insufficiency in nurses
 Anita Orzeł-Nowak, Lucyna Ścisło, Marta Kowalewska
Wpływ czynników środowiska pracy i relacji społecznych na występowanie zespołu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek
Impact of factors related to work environment and social relations on the occurrence of professional burnout syndrome among nurses
 Renata Maria Chmura, Agnieszka Bielemuk, Bożena Samujło, Małgorzata Strankowska
Subiektywne symptomy zmęczenia na pielęgniarskich stanowiskach pracy w ocenie obciążenia psychicznego
Subjective symptoms of tiredness displayed by nursing personnel in the assessment of mental burden
 Tamara Szczurak, Beata Kamińska, Andrzej Szpak
Profilaktyka schorzeń narządu ruchu u pielęgniarek i położnych – analiza realizacji projektu przeprowadzonego od lipca 2005 r. do czerwca 2006 r. przez Stowarzyszenie OAZA w Ostrołęce
Prophylaxis of motion organs’ disorders of nurses and midwives’. The analysis of the implementation of the project carried out from July 2005 to June 2006 by the OAZA Association in Ostroleka
 Alicja Palczewska, Iwona Kluczek, Robert Zieliński
Zagrożenia zawodowe pielęgniarek, położnych i lekarzy w środowisku pracy – doniesienie wstępne
Occupational hazards for nurses, midwives and doctors – preliminary report
 Krystyna Kowalczuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Krystyna Klimaszewska, Hanna Rolka, Dorota Kondzior
Obciążenie kręgosłupa – zawodowe zagrożenie zdrowia pielęgniarek
Strain on the spine – professional threat to nurses’ health
 Zofia Sienkiewicz, Teresa Paszek, Irena Wrońska
Sytuacje trudne występujące w pracy pielęgniarek oddziału internistycznego
Difficult situations which are found in professional work of nurses of internal ward
 Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Marek Szczepański, Beata Olszewska, Barbara Jankowiak, Anna Baranowska, Beata Kowalewska, Joanna Chilińska, Anna Gołębiewska, Krystyna Wróblewska, Krystyna Kowalczuk, Krystyna Klimaszewska, Katarzyna Krajewska
Ocena relacji interpersonalnych w grupie zawodowej pielęgniarka – lekarz
Evaluation of interpersonal relations in the nurse – doctor professional group
 Agnieszka Bielemuk, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak,Renata Maria Chmura, Małgorzata Strankowska, Bożena Samujło, Teresa Krysiak
Narażenie lekarzy na agresję w miejscu pracy
Exposure the doctors to aggression in the workplace
 Barbara Jankowiak, Krystyna Kowalczuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Matylda Sierakowska, Jolanta Lewko, Krystyna Klimaszewska
Ocena wiedzy pielęgniarek dotyczącej narażenia na zakażenie wirusami przenoszonymi drogą parenteralną
The estimate of nurses’ knowledge about exposure to viruses which are transmitted by parenteral route
 Małgorzata Jolanta Michalewicz, Elżbieta Szarejko, Barbara Golonko, Dorota Joanna Kondzior
Strategie zwalczania stresu występujące wśród studentów
Strategies of coping with stress among students
 Julia Sawicka, Iwona Jarocka, Grażyna Kobus, Katarzyna Snarska, Grażyna Jurkowska
 
PROBLEMY TERAPEUTYCZNO-PIELĘGNACYJNE WIEKU ROZWOJOWEGO119-132
Ocena poziomu wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów szkól gimnazjalnych
Estimation of level of knowledge concerning rendering first aid by students from secondary schools
 Grażyna Skotnicka-Klonowicz, Ewelina Śmigielska
Nowe zadanie położnej środowiskowej/rodzinnej – wgląd w sytuację dziecka w rodzinie
New tasks of community midwife – an insight into child’s situation in family
 Irena Fiedorczuk
Jak wspomagać pierwszy etap wychowania dziecka – zalecenia dla położnej środowiskowo/rodzinnej
How to support the first stage of child’s upbringing – recommendations for community midwife
 Irena Fiedorczuk
Szczupła sylwetka w opinii dzieci i młodzieży wiejskiej
Slim figure in the opinion of children and young people living in the country
 Elżbieta Maciorkowska, Magdalena Malesińska
Narkotyki – co mówi o tym młodzież szkolna?
Drugs – what do school children and young people say about this problem?
 Elżbieta Maciorkowska, Agata Sacharewicz
Uwarunkowania rodzinne i społeczne spożycia alkoholu u dzieci i młodzieży miejskiej
Familial and environmental conditionings of alcohol use in children and young people living in the city
 Elżbieta Maciorkowska, Ewa Buraczewska, Agata Sacharewicz
Spożycie alkoholu wśród dzieci i młodzieży wiejskiej
Slim figure in the opinion of children and young people living in the country
 Elżbieta Maciorkowska, Magdalena Malesińska
Zaburzenia odżywiania – opinie dzieci i młodzieży miasta Białegostoku
Eating disorders – opinions of children and young people from Bialystok city
 Elżbieta Maciorkowska, Agata Sacharewicz
Psychofizyczne funkcjonowanie wcześniaków w środowisku nauczania i wychowania
Psychophysical functioning of prematurely-born children in school environment
 Agnieszka Gniadek, Maria Cisek, Danuta Grzebieniowska
Opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym – rola pielęgniarki w edukacji rodziców
Caring for children with cerebral palsy and the role of a nurse in educating parents
 Agnieszka Gniadek, Beata Tęcza-Ogórek, Marta Matuch
Zasady opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem urodzonym o czasie – w świetle współczesnych wymogów medycyny perinatalnej
Principles of nursing care over term newborn in light of today’s requirements medicine the perinatal medicine
 Anna Augustyniak
Karmienie naturalne niemowląt z refluksem żołądkowo-przełykowym
Breast feeding of newborns with gastroesophageal reflux
 Urszula Chrzanowska, Urszula Daniluk
Czynniki środowiskowe a wzorce jedzenia w grupie dziewcząt w okresie dojrzewania
Environmental factors and eating patterns in a group of adolescent girls
 Małgorzata Pużuk, Małgorzata Strankowska, Bożena Samujło, Anna Kulikowska
Program edukacji pielęgniarskiej dla dzieci z rozpoznaną wadą wzroku
Nursery education program for children with diagnosed eyesight disadvantages
 Krystyna Kowalczuk, Agnieszka Bednarczyk, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Klimaszewska, Jolanta Lewko
Warunki społeczno-ekonomiczne rodzin, a rozwój fizyczny młodzieży wsi podkarpackiej – badanie wstępne
The influence of families’ social-economic conditions on the physical development of country adolescents from the Podkarpacie region
 Renata Żaczek, Mirosław J. Jarosz
 
Sesja PLAKATOWA133-169
Salutogenetyczne uwarunkowania zdrowotne u chorych na cukrzycę
Salutogenic health factors in diabetic patients
 Krystyna Kurowska, Magdalena Zając
Orientacja życiowa i poziom depresyjności u osób z nadmierną masą ciała
Life orientation and depression level in obese patients
 Krystyna Kurowska, Magdalena Zając
Rehabilitacja pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych
Rehabilitation of patients after coronary artery bypass graft (CABG)
 Sylwia Krzemińska, Jolanta Pogorzelska, Izabella Uchmanowicz, Adriana Borodzicz-Cedro, Jacek Piechocki
Ocena znajomości czynników ryzyka choroby wieńcowej oraz zapotrzebowania pacjentów kardiochirurgicznych na edukację zdrowotną
Assessment of risk factors and the need for health education among patients with coronary heart disease
 Sylwia Krzemińska, Jolanta Pogorzelska, Izabella Uchmanowicz, Adriana Borodzicz-Cedro, Jacek Piechocki
Jakość współpracy lekarza z pielęgniarką w POZ nad ludźmi starymi w zależności od formy zatrudnienia pielęgniarek – opinie lekarzy
Quality of teamwork of family doctors and community nurses in primary care for the elderly in two organizational settings – opinions of the family doctors
 Halina Doroszkiewicz, Barbara Bień
Choroba Alzhaimera – opieka nad pacjentem w poszczególnych fazach choroby
Alzheimer disease – looking after a patient in particular phases of the disease
 Krystyna Klimaszewska, Irena Siemieniuk, Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Dorota Kondzior
Występowanie alergenów środowiskowych w teatrze
The occurrence environmental allergens in the theatre
 Małgorzata Wojciechowska, Danuta Twardowska
Rola edukacyjna pielęgniarki wobec chorego wymagającego leczenia nerkozastępczego
The educational role of the nurse with a patient requiring kidney substitution treatment
 Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska, Barbara Smorczewska-Czupryńska, Jan Karczewski, Stanisława Dunajska
Powikłania ze strony narządu wzroku w przebiegu cukrzycy
Eye disorders and diabetes mellitus
 Sylwia Krzemińska, Renata Janes, Izabella Uchmanowicz, Adriana Borodzicz-Cedro, Jacek Piechocki
Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród studentów kierunku Zdrowie Publiczne Akademii Medycznej w Białymstoku
The prevalence of smoking among Public Health students in Medical University of Bialystok
 Magdalena Kanicka, Andrzej Szpak, Wojciech Drygas, Adam Rzeźnicki, Alina Kowalska
Działania edukacyjne podejmowane przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny wobec pacjenta z chorobą wrzodową
Education of patients with peptic ulcer disease
 Sylwia Krzemińska, Agnieszka Strama, Magdalena Milan, Jan Spodzieja, Izabella Uchmanowicz
Opinie położnic na temat zapotrzebowania na edukację poporodową w Szkole Matek na oddziale położniczo-neonatologicznym
The opinions of newly delivered mothers about the need for postlabour education in the School of Mothers at the obstetric-neonatal unit
 Katarzyna Augustyniuk, Jacek Rudnicki, Elżbieta Grochans
Ocena wiedzy pielęgniarek na temat nietrzymania moczu
Assessment of nurses’ knowledge on urinary incontinence
 Beata Kowalewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Agata Gołębiewska, Krystyna Wróblewska, Joanna Chilińska
Program edukacji pielęgniarskiej dla pacjentów z rozpoznaną łuszczycą
Nursery education program for the patients with psoriasis
 Krystyna Kowalczuk, Sylwia Sekmistrz, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Klimaszewska, Dorota Kondzior
Wiedza studentów na temat zachowań seksualnych człowieka
Students’ knowledge on human sexual behaviour
 Agnieszka Szyszko-Perłowska, Gabriel Żurawski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Anna Baranowska, Krystyna Kowalczuk
Uzależnienie od nikotyny wśród studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo
Addiction to nicotine among students of the nursing and obstetrics
 Beata Kowalewska, Elzbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Agata Gołębiewska, Krystyna Wróblewska, Joanna Chilińska
Zachowania ryzykowne po spożyciu alkoholu wśród studentów
Risky behavior after alcohol consumption among students
 Agnieszka Szyszko-Perłowska, Katarzyna Kotomska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Klimaszewska, Dorota Kondzior
Najczęściej występujące problemy pielęgnacyjno-psychologiczne u chorego z miastenią
The most often stepping out bio-psycho-social problems which have patients wich myasthenia
 Dorota Kondzior, Anna Baranowska, Krystyna Klimaszewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Hanna Rolka, Agnieszka Szyszko-Perłowska
Jak zapobiegać powstaniu dyskopatii?
How to prevent origination of discopathy?
 Dorota Joanna Kondzior, Krystyna Klimaszewska, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Kowalczuk, Hanna Rolka, Anna Baranowska, Katarzyna Krajewska
Wiedza uczniów na temat zachowań ryzykownych dla zdrowia
Students’ knowledge about behaviour dangerous for health
 Anna Baranowska, Ewa Chrzanowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Katarzyna Ostapowicz-Van Damme, Barbara Jankowiak, Hanna Rolka
Wiedza ojców na temat pielęgnacji noworodka
Father’s knowledge on newborn nursing
 Agnieszka Szyszko-Perłowska, Lucyna Kuźma, Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Katarzyna Krajewska
Problemy pielęgnacyjne noworodka z niewydolnością oddechową – opis przypadku
Nursing Care Problems in a Newborn with Respiratory Distress Syndrome – case study
 Katarzyna Krajewska, Katarzyna Frąszczak, Barbara Jankowiak, Marek Szczepański, Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Agnieszka Szyszko-Perłowska, Katarzyna Leszczyńska, Krystyna Klimaszewska, Krystyna Kowalczuk, Dorota Kondzior, Matylda Sierakowska
Badania występowania grzybów w powietrzu w Oddziale Noworodkowym i Oddziale Intensywnej Terapii w szpitalu w Kawali – Grecja
Indoor air studies of fungi contamination at the Neonatal Department and Intensive Care Unit and Palliative Care in Kavala Hospital in Greece
 Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Christos Tsokantaridis, Antigoni Hatzopoulu, Eleni Theodosopoyloy, Danaj Hatzmanasi, Dmitorios Kosmois
Zaburzenia mechanizmu porodowego na przykładzie analizy czynności skurczowej mięśnia macicy pacjentek rodzących w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz Poliklinice Dr K. Arciszewskiego w Białymstoku
Disturbances of birth mechanism based on contractile activity of the uterus analysis, patients giving birth in the SP ZOZ Wojewódzki Zespolony Hospital and the Dr K. Arciszewski’s Policlinic in Bialystok
 Barbara Bortnowska, Bożena Kulesza-Brończyk, Dorota Izabela Piechocka
Możliwości wykorzystania różnych pozycji i udogodnień podczas porodu
Possibilities of using different maternal positions and other conveniences during labour
 Małgorzata Katarzyna Górska, Dorota Izabela Piechocka, Bożena Kulesza-Brończyk
Niedotlenienie płodu i noworodka – analiza czynników klinicznych
Fetal and newborn anoxia – analysis of clinical factors
 Sylwia Popławska, Dorota Izabela Piechocka, Bożena Kulesza-Brończyk
Edukacja zdrowotna, jako forma przygotowania pacjentki z cukrzycą ciężarnych do samopielęgnacji i samoobserwacji
Health education as a form of preparing a patient with gestational diabetes to self-care and self-observation
 Katarzyna Krajewska, Aneta Waszkiewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Klimaszewska, Krystyna Kowalczuk, Dorota Kondzior, Barbara Jankowiak, Hanna Rolka, Anna Baranowska, Katarzyna Leszczyńska, Jolanta Lewko, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
Satysfakcja kobiet po mastektomii z opieki pielęgniarskiej
Satisfaction of women after mastectomy for nursing care
 Irena Wrońska, Renata Stępień, Beata Dobrowolska
Porównanie funkcjonowania i jakości życia chorych z chorobą zwyrodnieniową i z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Comparison functioning and quality of life of patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis
 Grażyna Bączyk, Paweł Samborski, Monika Kmieciak, Jadwiga Pieścikowska, Iwona Walkowiak
Problemy psychologiczne pacjentów ze stopą cukrzycową
Psychological problems of patients with diabetic foot
 Maria Kuczyńska, Jolanta Lewko, Elżbieta Krajewska-Kułak
Rola pielęgniarki w pielęgnacji pacjenta z założonym opatrunkiem gipsowym po złamaniu kości ramiennej
Nurse role in care of patient with put cast after breaking of humeral bone
 Krystyna Klimaszewska, Katarzyna Kowalewska, Cecylia Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Dorota Kondzior, Katarzyna Krajewska, Agnieszka Szyszko-Perłowska
Rola edukacyjna pielęgniarki w zakresie postępowania z chorym na depresję
Educational role of a nurse in the course of treatment of people suffering from depression
 Krystyna Klimaszewska, Iza Bondaruk, Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Dorota Kondzior, Anna Baranowska
Jakość życia i depresja u chorych na schizofrenię
Quality of life and depression in schizophrenic patients
 Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Lidia Wrzyszczyńska, Filip Rybakowski
Badanie satysfakcji pacjentów z jakości opieki szpitalnej w Grecji w porównaniu z satysfakcją pacjentów w Polsce
A study to ascertain the patients’ satisfaction of quality of hospital care in Greece compared with the patients’ satisfaction in Poland
 Eleni Theodosopoulou, Vasilios Raftopoulos, Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Antigoni Chatzopulu, Ttairis Nikolaos, Euaggelia Kotrotsiou, Theodosios Paralikas, Euaggelos Konstantinou, Georgios Tsavelas
Ocena zaufania pacjent lekarz z zastosowaniem skali Aderson i Dedrick
The assessment of patient trust in his physician using Anderson’s and Dedrick’s scale
 Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Wróblewska, Reginandriej Kruszewa, Andrzej Szpakow, Anna Baranowska, Barbara Jankowiak, Katarzyna Krajewska, Dorota Kondzior, Jolanta Lewko, Cecylia Łukaszuk, Wojciech Nyklewicz, Hanna Rolka, Krystyna Klimaszewska, Krystyna Kowalczuk, Matylda Sierakowska, Agnieszka Szyszko-Perłowska, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Marian Jaszewski, Beata Kowalewska, Joanna Chilińska, Agata Gołębiewska
Czynniki wpływające na zużycie materiałów w szpitalach
Factors that influence on consumption of materials in hospitals
 Polikseni Mangoulia, Theofanis Katostaras, Grigoris Theodosopoulos, Eleni Theodosopoulou
Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta po zabiegu operacyjnym przepukliny jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowo- krzyżowym kręgosłupa
Nursing management of a patient after operation of hernia of nucleus pulposus in the lumbo-sacral segment of vertebral column
 Katarzyna Snarska, Agnieszka Cyuńczyk, Grażyna Jurkowska
Rola pielęgniarki w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia u chorych dializowanych
The nurse’s role in prevention and treatment of malnutrition in dialysis patients
 Grażyna Kobus, Emilia Perzanowska, Grażyna Jurkowska
Ocena przygotowania pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów do samoopieki
Evaluation of preparation of rheumatoid arthritis patients for self-care
 Regina Sierżantowicz, Katarzyna Łagoda, Grażyna Jurkowska
Rola rodziców w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
The role of parents in enhancing their cerebral palsy children
 Katarzyna Łagoda, Dorota Kosiorek, Grażyna Jurkowska
Rehabilitacja dziecka z zespołem Downa
Rehabilitation of child with Down syndrome
 Ewa Rakowicz
Zadania pielęgniarki rodzinnej w opiece nad dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry i jego rodziną
Family nurse’s role concerning patient care of the child suffering from atopic dermatitis and its family
 Anna Owłasiuk, Dorota Bielska, Alicja Litwiejko
Analiza programu SCORE realizowanego w podstawowej opiece zdrowotnej
Analysis of SCORE program realized in the basic heath care
 Wiesława Mojsa, Irena Fiedorczuk
Problem zabezpieczenia świadczeń terapeutycznych i pielęgnacyjnych dla pacjentów w starszym wieku
Problem of sureties of therapeutic and nursing service for patients in older age
 Alicja Marzec, Marta Muszalik, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Ilona Grzeszak
Ocena deklarowanej wiedzy pielęgniarek anestezjologicznych dotycząca wybranych zabiegów i czynności wchodzących w zakres kompetencji zawodowych
Estimation of the declared knowledge of anaesthesiology nurses concerning some chosen procedures and actions being within the scope of professional competence
 Elżbieta Grochans, Anna Jurczak, Sylwia Wieder-Huszla, Marzanna Stanisławska, Alicja Prebendowska
Osteoporoza – problem każdego wieku
Osteoporosis – problem of all ages
 Agata Gołębiewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Krystyna Wróblewska, Beata Kowalewska, Joanna Chilińska, Hanna Rolka
Badania in vitro aktywności przeciwgrzybiczej pochodnych 2,5 dwupodstawionych amino-oksometyloso-arylo-thiadiazoli
In vitro antifungal activity of 2,5 disubstituted amino-oksometyloso-arylo-thiadiazole derivatives
 Cecylia Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Andrzej Niewiadomy, Jadwiga Stachowicz, Urszula Głaszcz, Elżbieta Oksiejczuk
Analiza porównawcza jakości życia kobiet w okresie menopauzy w Polsce, Grecji, i na Białorusi z zastosowaniem skali MRS – doniesienie wstępne
Comparative analysis of quality of life women in menopause period in Poland, Greece and Byelorussia using MRS scale – preliminary report
 Katarzyna Krajewska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Lothar Haeineman, Joannis Adraniotis, Antigoni Chadzopulu, Eleni Theodosopoyloy, Euframidu Eugnosia Nektaria, Regina Kruszewa, Andrzej Szpakow, Barbara Jankowiak, Hanna Rolka, Krystyna Klimaszewska, Krystyna Kowalczuk, Dorota Kondzior, Anna Baranowska
Analiza stężenia siarczanu dehydroepiandrosteronu u kobiet w wieku podeszłym w zależności od współistniejących stanów chorobowych
The analysis of dehydroepiandrosterone sulphate concentration in elderly age women depending on coexisting disease states
 Kornelia Kędziora-Kornatowska, Renata Beszczyńska-Oleś, Tomasz Kornatowski, Leszek Szadujkis-Szadurski
Analiza porównawcza wiedzy młodzieży na temat przyczyn, powikłań i rehabilitacji urazów kręgosłupa
A comparative analysis of teenagers’ knowledge about the causes, complications and rehabilitation of spinal cord injuries
 Dorota Kondzior, Elżbieta Krajewska-Kułak, Anna Baranowska, Barbara Jankowiak, Krystyna Klimaszewska, Krystyna Kowalczuk, Hanna Rolka
Postawy personelu medycznego w opinii rodzących
Attitudes of medical staff in delivering women’s opinion
 Magdalena Lewicka, Magdalena Machnikowska, Henryk Wiktor
Postawy studentów pedagogiki wobec osób starszych i ich problemów
Students of pedagogy in face to older persons and their problems
 Zofia Kubińska, Anetta Roszkowska
Wpływ czynnika martwicy nowotworu-a i insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 na ekspresję cząsteczek adhezyjnych PECAM-1 i ICAM-1 na komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej
Influence of tumour necrosis factor-a and insulin-like growth factor-1 on expression of PECAM-1 and ICAM-1 adhesion molecules on human umbilical endothelial cells
 Krzysztof Wnuczko, Marek Szczepański, Anna Lipska, Sławomir Wołczyński
Rola pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w opiece środowiskowej
Role of a nurse primary health care in community care
 Halina Cieślak
Ocena wiedzy pielęgniarek o metodach pielęgnacji pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgowym
Evaluation of nurses knowledge on care methods of patients with ischaemic stroke
 Barbara Jankowiak, Anna Kozłowska, Jolanta Lewko, Elżbieta Krajewska-Kułak, Krystyna Kowalczuk, Krystyna Klimaszewska, Hanna Rolka
Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z dyskopatią lędźwiową
Chosen aspects of the quality of life of patients with lumbar discopathy
 Ostrowska Monika